Affordable Access

Download Read

50 anys dels Drets Humans? Amnistia Internacional

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull

Abstract

6 Educació Social 10 El proper I Ode desembre es commemorara el sor ani versari de la promulgac ió de la Declarac ió Uni versa l deis Drets Humans per I' ONU . Amb aquest document, els governs d ' arreu del món es comprometi en tant a respectar com a defensar e ls drets de tots e ls éssers humans fos quin fos e l seu origen, sexe, ra<;:a o religió. Els drets establerts per l' Assemblea de l' ON U el 1948 continuen vigents av ui en di a: e l dret a la vida, a les propies idees, al treball i a unes condicions de vida dignes ... Uns drets que havien de ser, per primera vegada a la hi stori a, igual s per a tots i per a totes. Malgrat aquesta mostra de bones intencions per part deis governants de la majori a de is pa'lsos del món, SO anys després seguim trobant als di ari s les mateixes notícies. El 1998, cada di a, en alguna part del món, es viola algun de is drets que recollia la Declarac ió de I'ONU sota pretex t del respecte a les tradicions culturals, per problemes po líti cs o en s ituac ions de contlictes annats. És cert que les darreresc inc decades han portat nombrosos aven<;:os en materia de lIibertats i d ' igualtat ; pero, malauradament, aquestes millores s ' han concentrat en les soc ietats més pri vileg iades: aque lles on e ls ciutadans i e ls c iutadanes són consc ie nts de is seus drets i estan en condicions de reclamar- los. Mentre, una de cada s is nac ions coneix e l veritable significat de les paraules assoc iades als contlictes armats d ' aquest seg le: genoc idi , neteja etni ca, violac ió ... Avui , mil tres-cents milions de persones sobrev iuen amb menys d ' un dolar di ari i 35.000 nens moren cada di a de desnutrició i de malalties que es podrien ev itar. Costa parlar de la situació actual en termes compre nsibles: les xifres són tan immenses que hem acabat escoltant-Ies sense copsar la seva magnitud rea l. L ' any del SOr aniversari de la Declarac ió Uni versal de is Drets Humans es té constancia que el 1997, a 117 pa'lsos, les aut

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments