Affordable Access

Nota sul Santuario di Apollo Pizio ad Atene

Authors
Publisher
Hellenic Ministry of Culture. Numismatic Museum
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Archeologia Classica

Abstract

F27_93_GRECO F000AB_Selides titlouNEO 14/10/2009 09:56 πμ Page 1 F000AB_Selides titlouNEO 14/10/2009 09:56 πμ Page 2 KEPMATIA ºI§IA™ F000AB_Selides titlouNEO 14/10/2009 09:56 πμ Page 3 EDITORIAL COMMITTEE Stella Drougou, Professor of Archaeology, Aristotelian University of Thessalonike. Despoina Evgenidou Director of the Numismatic Museum, Athens. Charalampos Kritzas Archaeologist, Honorary Director of the Epigraphical Museum, Athens. Nikolaos Kaltsas Director of the National Archaeological Museum, Athens. Vasso Penna Assistant Professor of Byzantine History and Numismatics, University of Peloponnese. Eos Tsourti Numismatist. Mina Galani-Krikou Numismatist. Efterpi Ralli Numismatist, Numismatic Museum, Athens. Electronic processing: Nikos Sougles ISBN 978-960-98451-4-4 978-960-98451-2-0 978-960-98451-3-7 ISBN 978-960-89506-6-5 978-960-89506-7-2 978-960-89506-8-9 ™À¡Δ∞∫Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ™Ù¤ÏÏ· ¢ÚÔ‡ÁÔ˘ K·ıËÁ‹ÙÚÈ· AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢¤ÛÔÈÓ· E˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ. X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ KÚÈÙ˙¿˜ AÚ¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, E›ÙÈÌÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ. NÈÎfiÏ·Ô˜ K·ÏÙÛ¿˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EıÓÈÎÔ‡ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ. B¿Ûˆ ¶¤ÓÓ· E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁ‹ÙÚÈ· B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜ Î·È NÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. HÒ˜ TÛÔ‡ÚÙË NÔÌÈÛÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. M›Ó· °·Ï¿ÓË-KÚ›ÎÔ˘ NÔÌÈÛÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. E˘Ù¤ÚË P¿ÏÏË NÔÌÈÛÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi MÔ˘Û›Ô. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘ÁϤ˜ ™XE¢IA™MO™ | ∂¶πME§EIA | ¶APA°ø°H: ÂΉfiÛÂȘÛÛËËÌÌ·· Ã√ƒ∏°O™ | Sponsor ÂΉfiÛÂȘÛËÌ· © NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi MÔ˘Û›Ô, ÂΉfiÛÂȘÛÛËËÌÌ·· | Y ¶ O Y P ° E I O ¶ O § I T I ™ M O Y | NOMI™MATIKO MOY™EIO | | HELLENIC MINISTRY OF CULTURE | NUM ISMAT IC MUSEUM | F000AB_Selides titlouNEO 14/10/2009 09:56 πμ Page 4 KEPMATIA ºI§IA™ ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Iˆ¿ÓÓË TÔ˘Ú¿ÙÛÔÁÏÔ˘ B E¶I°PAºIKH-APXAIO§O°IA-VARIA | Y ¶ O Y P ° E I O ¶ O § I T I ™ M O Y | NOMI™MATIKO MOY™EIO | Aı‹Ó· 2009 | HELLENIC MINISTRY OF CU

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F