Affordable Access

ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 1. ความสนใจและความต้องการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. ลักษณะเนื้อหา รูปแบบรายการ ความยาว คุณภาพ วันเวลา และสถานีที่รับชมได้ชัดเจนที่สุด การดำเนินการวิจัย 1. เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ (1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือต่ำกว่า (2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า แต่ไม่ถึงระดับปริญญาตรี และ (3) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยออกแบบสอบถามเพื่อทราบความต้องการ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. หาค่าร้อยละของข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัย 1. ผู้ชมร้อยละ 84.80 แสดงความสนใจและความต้องการมากที่สุดต่อการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนโดยเฉพาะ 2. ลักษณะเนื้อหาที่ควรใช้ในการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนโดยเฉพาะ ได้แก่ กฎหมาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ การปกครอง วิชาชีพและวิชาการก้าวหน้าด้านต่าง ๆ 3. รูปแบบรายการที่ใช้ในการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับประชาชนโดยเฉพาะควรเป็นรูปแบบสารคดี และรูปแบบสารละคร ที่มีการสรุปประเด็นสำคัญในตอนท้าย 4. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาควรมีความยาว 30 นาที 5. คุณภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี 6. วันเวลาที่ผู้ชมสะดวกในการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาคือ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ในระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. 7. สถานีโทรทัศน์ที่ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมได้ชัดเจนมากที่สุดคือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สี ข้อเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควรเพิ่มการผลิตรายการและจัดสรรเวลาสำหรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่จัดทำขึ้นสำหรับประชาชนโดยเฉพาะ ในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควรจัดทำหนังสือตารางแนะนำรายการโทรทัศน์แจกให้ประชาชนฟรี โดยในหนังสือสามารถลงโฆษณาแจ้งความได้ 3. ลักษณะเนื้อหาที่ควรใช้ในการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนโดยเฉพาะ ได้แก่ กฎหมาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ การปกครอง วิชาชีพและวิชาการก้าวหน้าต่าง ๆ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments