Affordable Access

Existeix el cinema balear?

Authors
Publisher
Centre de Cultura Sa Nostra
Source
Legacy
Keywords
  • Motion Pictures

Abstract

Existeix el cinema balear? Luis Ortas, president de l'ACIB Fotograma ó'El El mes d'octubre es va presentar en el festival de mar, d'Agustí Sitges la pel-lícula de Daniel Monzón La Ca/xa Ko- Villaronga. vak. Per enésima vegada, Monzón, nascut a Palma, repetía que Mallorca és un plato natural ideal, una afirmado que es pot fer extensible a les altres ¡lies. Així es demostrará si, com sembla probable, Almo- dovar es deddeix a rodar a Formentera la seva pró- xima pel-lícula. A la mateíxa Illa que ja va fimar Ju- lio Medem en Lucía y el sexo. Per altra banda, el próxím any se celebrará la primera edició del Festi- val Internacional de Cinema d'Eivissa, que neix amb la idea de consolidar-se en la Illa, on David Marqués ha rodât ja dos llargmetratges, el segon dels quais, Aislados, esta participant en certàmens de tôt el món. Mentrestant, Agustí Villaronga filma la biografía del poeta Gil de Biedma a la Península. Com en Víllaronga, els tècnics ¡ autors cinemato- grafíes de Balears han d'emigrar per poder rodar, ja que Parxipèlag és una de les poques comunitats que no té una partida pressupostària destinada a la produccíó de cinema, quan la major part de les au- tonomies cedeix un míním d'un 1 per cent dels seus pressupostos gênerais a aquest f i . Aquí ni tan sols tením noticies del 5 per cent del pressupost que per Ilei han de destinar a la produc- ció cinematogràfica europea els operadors de tele- vísió que emetin pel-licules de menys de set anys d'antíguitat. Amb aquesta premissa, la quanti tat econòmica que IB3 hauria d'haver dedicat a ajudar al cinema fregaría el mílíó d'euros. I no obstant ai- xò, els cinéastes de les liles no tenim noticies que s'hagi col-laborat amb el cinema. I molt menys amb el cinema de Balears. Llavors, si les liles son un plato ideal, sí està dar que el cinema pot ser una promoció turística sense igual ¡ tenim bons dírectors, ¿per qué no es poten- cia la producció audiovisual a les liles? En primer Hoc, podem dir que el cinema no in

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments