Affordable Access

La Vegetació del migjorn litoral català: de la riera d'Alforja al riu Ebre

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La Vegetació del migjorn litoral català: de la riera d'Alforja al riu Ebre Butll. Inst . Cat. Hist. Nat., 44 ( Sec. Bot ., 3): 17-51. 1979 LA VEGETACIO DEL MIGJORN LITORAL CATALA: DE LA RIERA D'ALFORJA AL RIU EBRE Ramon Folch i Guillen * Rebut: febrer 1979 RESUME La vegetation du midi littoral catalan : de la riera d 'Alforja a I'Ebre On resume une etude phytocenologique entreprise dans une zone (1250 km2) du sud de la Catalogne (fig. 1). La vegetation appartient au domaine de la chenaie verte littorale (Quercetum ilicis galloprovinciale s.l.), de la chenaie verte montagnarde (Quercetum mediterraneo-montanum), de la'chenaie verte continentale ( Quercetum rotundifoliae ), du maquis calcicole littoral (Quer- co-Lentiscetum ), et aussi de la chenaie submediterraneenne ( Violo-Quercetum fagineae) et de la chenaie liege (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum ). Mais le processus d'al- teration de la vegetation (figs. 10 et 11) a impose: dans la montagne, les fruticees subarbus- tives (.brolles .) du Cistion ou du Rosmarino-Ericion , avec ou sans pins (Pinus halepensis, P. pinea , P. sylvestris , P. nigra ); dans la plaine, I'espace agricole (amandiers, noisettiers, caroubiers, vignobles, potagers, etc.). La vegetation rupicole et des plages et falaises ma- ritimes complete le panorama general (figs. 2 a 9 et 12 a 24). 1. GENERALITATS que el lector del present treball pugui fer-se una idea esquematica del pals con- El 1971 iniciarem 1'estudi botanic de la siderat, direm que es tracta d'una zona zona (1250 km2) del migjorn catala situada litoral enterament calcaria, excepte el sec- entre Cambrils, el Coll d'Alforja i 1'Ebre tor NE, que es granitic i esquistos, i al- (fig. 1). Els resultats floristics d'aquest guns punts on afloren gresos, tanmateix estudi, els mes considerables, son objecte de ciment calcari; que pertany al domini d'edicio per part de l'Institut d'Estudis edafic dels sols bruns mediterranis, pero Catalans, en un volum que, tanmateix, no actualmen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments