Affordable Access

PAVÓN, David. Gran obra hidràulica i territori a les conques de la Muga i del Fluvià (1850-1980)

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ressenyes 190 Doc. Anàl. Geogr. 55, 2009 Ressenyes una fitxa sobre l’islam i una sobre el cris- tianisme (on, entre d’altres aspectes, es mostra el sobrepès de la jerarquia euro- pea dins de l’Església catòlica mundial, tot relacionant cardenals electors amb fidels en cada territori). La darrera de les fitxes del capítol versa entorn de l’indivi- du i la cultura a partir d’una aproxima- ció lingüística a Internet i dels llocs de patrimoni mundial de la humanitat cata- logats per la UNESCO. El cinquè capítol analitza com els pro- cessos de globalització modifiquen les rela- cions de força i els registres de poder. Per això, sota el títol de «Paz y guerras», s’a- proxima a las transformacions de la guer- ra «tradicional»; les característiques dels nous conflictes internacionals; els nous equilibris i interdependències del poder i la proliferació d’armes arreu del planeta, especialment les que tenen capacitat de destrucció massiva. El procés de globalització ha compor- tat, entre d’altres elements, un augment de la interdependència i l’aparició de rep- tes que afecten el conjunt del planeta. Per això, en el capítol sisè, els autors hi expo- sen les noves regulacions que sorgeixen per fer front a les problemàtiques comu- nes. Amb nou fitxes, és un dels capítols més extensos i s’hi aborden les missions de pau de l’ONU; els mecanismes del governament global; les dependències energètiques envers els recursos fòssils; la cerca d’energies renovables; les dinàmi- ques comercials; les regulacions del comerç mundial; les regulacions políti- ques; l’estat del medi ambient, i els acords globals pel futur comú (com ara el Pro- tocol de Kyoto). El darrer dels capítols és l’aportació temàtica de l’edició 2008 de l’atles i versa sobre la Xina. De fet, aquesta inclusió no fa res més que reconèixer el paper emer- gent de la Xina en l’espai mundial global, que ha passat, en paraules dels autors, d’in- trús a company en el concert mundial, i que, al llarg del segle XXI, anirà adquirint més protagonism

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F