Affordable Access

Izvještaj o radu u 1999. Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

izvj-1999.P65 IZVJE[TAJ O RADU U 1999. INSTITUTA ZA MEDICINSKA [email protected] I MEDICINU RADA, ZAGREB ANNUAL REPORT FOR 1999 OF THE INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH AND OCCUPATIONAL HEALTH, ZAGREB 88 IZVJE[TAJ O RADU U 1999. GODINIArh Hig Rada Toksikol 2000;51:87–162 89IZVJE[TAJ O RADU U 1999. GODINIArh Hig Rada Toksikol 2000;51:87–162 IZVJE[TAJ O RADU INSTITUTA U 1999. GODINI UVOD Znanstveni i stru~ni rad Instituta obavljao se tijekom 1999. u skladu s programima, temama, poticajnim projektima, projektima s doma}im i me|unarodnim institucijama te bogatom stru~nom suradnjom s razli~itim naru~iocima. Od 21. sije~nja Upravno vije}e Instituta djelovalo je u sastavu: Zdenko Kova~ (predsjed- nik), Juraj Geber (~lan) i Kre{imir [ega (~lan). Ravnateljica Instituta i nadalje je bila Sanja Milkovi}-Kraus koja je 20. svibnja 1999. ponovno izabrana na du‘nost ravnateljice u razdoblju od ~etiri godine. Predsjednica Znanstvenog vije}a bila je Blanka Krauthacker. Natje~aj za izbore u znanstvena zvanja zavr{en je u cijelosti izborom jo{ jednog znanstvenika. Znanstveni rad i njegovo financiranje obavljali su se i nadalje ponajprije putem triju programa trajne istra‘iva~ke djelatnosti koji obuhva}aju dvadeset tema te pet poticajnih projekata za mlade istra‘iva~e. Programi trajne istra‘iva~ke djelatnosti, teme i poticajni projekti (kra}i nazivi): 1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA (direktor programa: Ivan Saboli}) 1.1. Nefrotoksi~nost te{kih metala na razini stani~ne membrane (voditelj: Ivan Saboli}) 1.1.1. Vakuolarna ATPaza u spolnim organima {takora mu‘jaka (poticajni projekt, Carol Mirna Herak-Kramberger) 1.2. Metali: izlo‘enost, u~inci i antidoti (voditelj: Maja Blanu{a) 1.3. Kompleksi prelaznih metala u modelnim sustavima i biomatrici (voditelj: Nevenka Pauli}-Balestrin) 1.4. Esteraze i organofosforni spojevi (voditelj: Vera Simeon) 1.5. Pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima (voditelj: Bo‘ica Radi}) 1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na ~ovjeka i ‘ivotinje (vodi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F