Affordable Access

Una faceta del caciquisme. El frau electoral en els districtes de Dénia i Pego (1875-1890)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 02 AGUAITS 5 UNA FACETA DEL CACIQUISME. EL FRAU ELECTORAL EN ELS DISTRICTES DE DÉNIA I PEGO (1875-1890) Rafael Zurita Aldeguer Departament d'Humanitats G>ntemporànies Universitat d'Alacant 1 . - Cacicisquime ta u ració eleccions durant la res- TusELL, J., (1976), Oligar- quia ycaciquismo enAnda- lucfa (1890-1923). Barcelo- na. Ed. Planeta, p. 53. J^ovERZAMORA, J . M., (1981), 'La època de la Restaura- ción. Panorama político-so- cial, 1875-1902", en TUNÓN DE LARA, M . (Dir.) Historia de Espana. Barcelona. Ed. Labor, VIII, pp. 269-406, pp. 302-303. 'YANINI, A., (1984), El caci- qu/sme. València. Ed. Insti- tució Alfons el Magnàninn, p. 21. "ROMERO MAURA, J., (1973), 'El caciquisme: tentativa de conceptualización". Revista deOccidente. Madrid. Núm. 127, pp. 15-44, p. 34. = TusELL, J., (1973), op. c/f., p. 183. ^Aquest ès el cas d Alacant. Vegueu GUTIÉRREZ LLORET, R. A., (1989) El republicana en Alicante durante la Restau- racióní1875-1895).A\acant Ed. Ajuntament dAlacant, p. 170. ^YANINI, A., op. c/t, p. 21. El sistema polític de la Restauració, ideat i organitzat per Cànovas del Castillo basava la seua existència en l'alternància en el po- der dels dos partits del "torn": el conserva- dor i el liberal. El monarca nomenava el Pri- mer Ministre i li donava el decret de disolu- ció de les Corts i el de convocatòria d'elec- cions. Aleshores, el partit que acabava de rebre del rei el poder "fabricava" les elec- cions mitjançant \"encasillado' i assolia el nombre de diputats necessaris per a formar govern.'' El caciquisme serà l'element clau per al funcionament del sistema, encara que és l'e- lit política nacional qui estableix els resultats en funció d'una estratègia global.^ Els cacics actuen com a mers executors. Ara bé, és una error identif icar caciquisme amb frau electoral, ja que aquest és només un instru- ment en mans dels cacics i no la finalitat dels seus quefers.^ Aquestos cacics prete- nen o bé augmentar el prestigi p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments