Affordable Access

La fauna de vertebrats de Queralt: itinerari d'observació

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

100 QUERALT L' EROL LA FAUNA DE VERTEBRATS DE QUERALT: ITINERARI D'OBSERVACIÓ PereAymerichifoanSantandreu La serra de Queralt té una fauna de vertebrats fon;a rica, gracies a la gran di versitat d 'ambients creada per la dife- rencia d 'a ltitud entre la base de la mun- tanya i la seva carena, així com -molt espec ialment- pel contras t exi stent en- tre el so lell i l'obaga. Aixó fa que, men- tre que tot el so lell té un ca ire marcada- ment medite rrani, l'obaga i la carena del serrat G ran són pobl ats per comunitats vegetal s i animals própies de la munta- nya mitj ana. La varietat d'ambients es veu enriquida, a rn és, per l'abundancia de cin gles i per la presencia d'a lgunes mulleres i fo nts o de la mateixa ri era de Metge, on habiten animals ll iga ts a aques ts medi s tan particul ars. L' itinera ri que us presentem és pensa t per ser reco rregut tranquil ·lament en un di a, i us presenta la max ima di ve rsitat d'ambients que podem troba r a Q ueralt -entes el to pó ni m en un sentit ampli , agafa nt un territori que comprend Fia la se rra de Q ueralt i el se rrat G ran, i que tindria com a límits sud i no rd , respecti- va ment, la ca rretera de Berga a St. Llo- rene de Morun ys i la riera de Me tge- , per tal de poder teni r així possibilitats d'observa r el max im d 'espec ies de ve rte- brats que habiten la muntanya . Na tural- ment, no veureu to tes les espec ies que surten al text; unes, com molts ocell s, són prou fk il s de trobar, i d'a ltres , com la majoria d e mamífet:s, són ga irebé im- poss ibles de veure i només en deduirem la presencia a partir deIs ras tres que deixe n. Per fe r l'excursió, po rteu uns bons pri smatics i les guies J!e camp que us convinguin , si no és que ja domineu el tema. Itinerari Iniciem l'itinerari a la casa de Fumanya, al km 0.7 de la ca rretera de Berga als rasos de Peguera . Abans d 'enfil ar-nos amunt per la drece ra del so lell de Q ue- ralt pot ser interessant donar un tomb pels voltants de l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments