Affordable Access

Declaració elaborada per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i aprovada pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans en la sessió del dia 21 d'octubre de 1996, sobre la Sentència del Tribunal Constitucional del 19 de setembre de 1996

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Declaració elaborada per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i aprovada pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans en la sessió del dia 21 d'octubre de 1996, sobre la Sentència del Tribunal Constitucional del 19 de setembre de 1996 Declaracio elaborada per la Societat Catalana d'Estudis Juridics i aprovada pel Ple de 1'Institut d'Estudis Catalans en la sessio del dia 21 d'octubre de 1996, sobre la Sente'ncia del Tribunal Constitucional del 19 de setembre de 1996 l.'Insti[tit d 1.studis Catalans ha vist la sentcncia dcl I ril)u11a1 (,onstitu- cional del 19 de setcmbre de 1996, dictada amb els vots particulars de dos dels Sens components, quc resol Cl conflicts positiu de competencia interpo- sat per Ia (^cncralitat de Catalunva contra Particle 19 del Reial decrct 1 122/88, del 23 de setembre, en quc sIimposava Pus obligators de la Ilengua castellana en I'ctiquctatgc de productes alimentaris. El Pie de I'Institut entrn quC Cl contingut de la sentcncia posy en dubte Cl cos normatiu consti- tucional quc garanteix I'efectivitat de la dcclaracio d'oficialitat del catala i en dsfinitiva els drets linguistics del nostre pohle. 1. Oficialitat del catala I.'Institut d'l.studis Catalans cnten quc la sentcncia ohlida o ignora con- ceptes juridics basics com ara llcilgua official I llengua propia, que son clans per a resoldre Cl conflicts quc es plantejava. 129 ticguuti I .iiLi I c .; dc I.i (,m) tiIU Io Cl Ca.titCll.i cs I idiuiii,a oh cial de 1'Estat i les altres Ilengiies son « tamhe » oficials a Ies respectives co- munitats auto nomes, d ' acord amp els estatuts respectius . I)'altra panda, se- gons ('article 3 de l'Estatut de Catalunya la Ilengua propia de Catalunya es el catala i 1 ' idioma catala es I'oficial de Catalunva , aixi com tambe ho es el cas- tella, oficial a tot I ' Estat espanyol. L'Estatut, d ' acord amp la Constitucio , declara official el cartla del territo- ri de Catalunya , i cis estatuts respectius a Valencia i a Ies Illes Balears. Ho es en el mateix

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F