Affordable Access

El Cens lingüístic de 1986

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL CENS LINGÜÍSTIC DE 1986 Sessió a chrrec d'Eduard Bonet (9 de mar$ de 1988) Del Cens Lingüístic de 1986, en la sessió de treball del Grup Catalh de Sociolingüística, se'n tractaren tant els aspectes institucionals i metodolbgics com els d'anhlisi dels resultats. Per a les qüestions del primer grup, remetem a la pontncia <<El Cens Lingüístic de Catalu- nya., que fou presentat al I1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana rea I, volum se- gon, de prbxima aparició). Descripció i analisi dels resultats del Cens Lingüístic de I986 1. Comparació dels percentatges de comprensió de 1981 i de 1986 Entenen el catah (a rot Catalunya) 1981 79'9 % 1986 90'4 % La conclusió evident és que aquest percentatge, en cinc anys, ha augmentat en una 10'6 % . Perb aquests resultats, si els mirem amb més cura, ens mostren un fenomen de molta enver- gadura. Posem-10s d'una altra manera: No l'entenen o no contesten 1981 20'2 % 1986 9'6 % És a dir que el percentatge de gent que no entén el catalh o no contesfa, en cinc anys, s'ha redu'it més de la meitat. A Catalunya, per cada dues persones que en 1981 no entenien el catalh, en 1986 n'hi ha una. Aquesta reducció de més de la meitat apareix aproximadament com a tendkncia en tots el municipis de Catalunya, com es pot veure analitzant les dades dels exemples següents: Entenen catala Santa Coloma de Gramenet 1981 50'5 % 1986 76'0 % Barcelona (municipi) 1981 86'1 % 1986 92'9 % Torroella de Montgrí 1981 93'3 % 1986 97'2 % Quan el percentatge de comprensió del catalh en un municipi és molt alt en 1986, el seu increment sol ser més petit que el que correspondria d'acord amb la tendtncia general indicada. Es tracta d'un fet estadístic normal que hem de tenir en compte quan fem previsions sobre els increments futurs. 2. Reflexions sobre la previsió de comprensi6 del catalh en 1991 Naturalment no té sentit pensar que en el període 1986-1991 es mantindrh un increment del 10'6 % que ens portaria al percen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F