Affordable Access

Download Read

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

Authors
Publisher
К. :Техніка
Keywords
  • Выпуск 94. Серия: Экономические науки

Abstract

sb-94 Научно-технический сборник №94 326 Звичайно, рівень використання певних засобів моніторингу реєст- ру активів залежатиме від стану розвитку підприємства та персоналу підприємства, наявної інформаційної архітектури, бюджету на розви- ток тощо. В цілому ж, програмне забезпечення надає можливості для створення певного електронного реєстру та отримання відчутних пе- реваг від побудови різноманітних причинно-наслідкових зв’язків. Також важливо зазначити, що на першому етапі впровадження ме- тодології управління активами необхідно зробити перший крок у ство- ренні реєстру активів та визначити подальші ініціативи щодо удоско- налення реєстру. 1.Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с. 2.Медведовський В.В., Ніколаєв В.П. Економічні особливості життєвого циклу систем водопостачання і водовідведення.// Науковий вісник Національного університе- ту ДПС України. – 2007. – №4. – С.126-130. 3.Антонюк Ю.Я. Фінансування реконструкції об’єктів комунального господарст- ва: метод критичних активів // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип.20. – К: КНУБА, 2009. – С.87-92. 4.Білянський О.М. Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово- комунального господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01 / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2006. – 21 с. 5.Медведовський В.В., Ніколаєв В.П. Проблеми аналізу основних фондів комуна- льних підприємств // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Вип.4. – Львів, 2007. – С.64-69. 6.Медведовський В.В. Мониторинг технического и экономического состояния основных фондов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства // Ком- мунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.80. – К.: Техніка, 2008. – С.101-106. 7.Медведовский В.В. Управление экономикой процесса аварийно-восста

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments