Affordable Access

La cooperació universitària

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nº 63-64 - D E S E M B R E ’97 - G E N E R ’ 9 8 U N IV ER SI TA TS 26 L’any 1992 fou creat el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) com a organisme depenent de la UPC. Fonts de finançament: L’any 1995 el pressupost global va ser de 35.041.243 ptes. Subvencions institucionals: 8.545.371 ptes. Aportacions univ. i campanyes: 22.706.162 ptes. Romanents anys anteriors: 3.789.710 ptes. Activitats: – projectes per al desenvolupament. Recursos destinats el 1996: 16.245.000 ptes. Principals zones d’actuació: Amèrica Llatina i Mediterrani Sud. – accions de formació a través de l’assignatura d’Aproximació als Països en Vies de Desenvolupament. – accions de sensibilització social. – programa INTERCAMPUS d’intercavi d’estudiants amb l’Amèrica Llatina. – programa MED-CAMPUS de cooperació entre centres d’ensenyament superior de la UE i centres dels països del Mediterrani Sud. – programes de col·laboració amb universitats politècniques de l’Amèrica Llatina i l’Àfrica. Activitats fora del CCD: – participació al programa de beques ICI-UPC i MUTIS de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per a la captació de becaris llatinoamericans. – participació al programa ALFA de la UE d’intercanvi d’estudiants amb l’Amèrica Llatina. La gestió de cooperació al desenvolu- pament que porta a terme aquesta uni- versitat es canalitza a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. Activitats: – convenis de cooperació acadèmica amb l’Amèrica Llatina. – participa al Programa INTERCAM- PUS d’intercanvi d’estudiants amb l’Amèrica Llatina. – promou la realització d’activitats acadè- miques conjuntes entre la UE i l’Amèrica Llatina, programa ALFA de la UE. El Centre de Cooperació Internacional (CCI), com a organisme que depèn de la UdL, té per objectiu sensibilitzar la comu- nitat universitària sobre la situació de desequilibri existent en les relacions nord- sud, tot fomentant valors de solidaritat basats en un enriquiment mutu. Activitats: – divulgació de la informació i document

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments