Affordable Access

Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska 2002.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00 arak.QXD Anali Dubrovnik 41 (2003)304 Josip Bersa, DubrovaŁke slike i prilike. Du- brovnik: Matica hrvatska 2002., 309 str. Matica hrvatska u Dubrovniku objavila je drugo izdanje legendarnog povijesnoliterarnog djela Josipa Berse DubrovaŁke slike i prilike. Prvo izdanje iza„lo je devet godine poslije au- torove smrti, u Zagrebu 1941. godine, a zani- manje Łitatelja otada pa do danas nije zamrlo za ovu nadasve zanimljivo pisanu knjigu u kojoj je, osim nostalgije i neiscrpne ljubavi za drevni Dubrovnik, ostavio vrijednu kulturolo„ku i ambi- jentalnu sliku Grada i njegovih stanovnika. To je bio glavni poticaj izdavaŁu da se odluŁi na novo izdanje. Ono je gotovo u potpunosti jednako izdanju iz 1941. godine. Do danas se nije na„ao izvorni rukopis s eventualnim autorovim obja„njenjima. Korisni su stoga, za rekonstrukciju vrela i lite- rature, bili i ulomci iz pi„Łeve korespondencije. Prvo izdanje priredio je publicist, novinski urednik podrijetlom iz Dubrovnika, Tias Morti- gjija. Prema sugestiji uglednih recenzenata, knji- ¾evnog povjesniŁara dr. Vinka Lozovine i jezi- koslovca dr. Mate Tentora, prireðivaŁ je djelo skratio izbacivanjem citata, ponavljanja i su- vi„nih meditacija, te izmijenio pojedina Ber- sina leksiŁka rje„enja ocijenjena kao Òprovinci- jalizmiÓ, ÒlokalizmiÓ i ÒbalkanizmiÓ. Prireði- vaŁ je, meðutim, istaknuo da je po„tovao memo- arsko-anegdotalni karakter djela i u tom smislu nije bilo nikakvih kraæenja. Novo izdanje nema kritiŁki karakter, kojim su se mogli ispraviti i dopuniti autorovi podaci, jer bi u tom sluŁaju, prema mi„ljenju prireði- vaŁa dr. Stjepana ˘osiæa, knji¾evna dimenzija Bersina teksta izgubila prohodnost i svje¾inu. Umjesto intervencija u tekstu, prireðivaŁev op- „irniji predgovor osvjetljava lik Josipa Berse, rekonstruira literaturu i povijesne izvore koji- ma se slu¾io i odreðuje njegovo mjesto u kon- tekstu historiografije o Dubrovniku. Bez obzira na nedostatak znanstvene aparature, prireðivaŁ ne postavlja sumnju u Bersinu znanstvenu vje- rodo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments