Affordable Access

Transport av bekämpningsmedel efter markapplicering

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Agronomy
  • Area Technology
  • Soil Science

Abstract

SVERIGES LANTBRUI<SUNIVERSITET TRANSPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL EFTER MARKAPPLICERING Litteraturstudie och experiment Rikard Jernlås o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Institutionen för markvetenskap Avdelningen för lantbrukets hydroteknik Avdelningsmeddelande 85:2 Uppsala 1985 SVERIGES LANTBRUI<SUNIVERSITET TRANSPORT AV BEKÄMPNINGSMEDEL EFTER MARKAPPLICERING Litteraturstudie och experiment Rikard Jernlås o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Institutionen för markvetenskap Avdelningen för lantbrukets hydroteknik Avdelningsmeddelande 85:2 Uppsala 1985 Tryck: Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 1985 FÖRORD Målsättningen med detta arbete har varit att beskriva några viktiga trans- portvägar för bekämpningsmedel efter markapplicering. Adsorptionen har ägnats särskilt stort utrymme då denna indirekt, genom att påverka ett bekämpningsmedels fördelning mellan jord,markvätska och luft, styr vilken eller vilka transportvägar som kan bli betydelsefulla för en viss jord- bekämpningsmedelskombination. Litteratursammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig och är det inte heller. Flera processer som vinderosion, bioturbation och jordbearbetning förbigås helt. Det experimentell a arbetet har del vi s bekostats av SLU genom "Ansl aget till naturvetenskapliga undersökningar,lanbrukvetenskapliga fakulteten, budgetåret 1980/81" och de l vi s genom forskni ngsbi drag från SJFR ti 11 pro- jektet "Bekämpningsmedelsrörlighet i jord, budgetåret 1983/84". Jag vill tacka prof. Waldemar Johanson, prof. Erik Lotze och dr. Lennart Torstensson, för de råd och synpunkter de givit under skrivningsarbetets gång. Uppsala 85-04-22 Rikard Jernlås A. LITTERATURSTUDIE ADSORPTION Icke-joniska bekämpningsmedel Katjoniska bekämpningsmedel Anjoniska bekämpningsmedel Konsekvenser av adsorption AVDUNSTNING TILL ATMOSFÄREN Volatilization från det rena ämnet Volatilization från lösningar och adsorptiva ytor EROSIONSTRANSPORT RÖRLIGHET I

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments