Affordable Access

Українська література на сторінках дванадцятитомної бельгійської Антології

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • чотири антології
  • народні думи

Abstract

„³ñíèê ÍÒØ”, ÷èñëî 43 17 Серед найкращих творів цієї серії — портрети Гаврилка Родзянка, Бориса Суханова — Подколзі­ на (учень Шевченка, автор спогадів про поета), діти В. Рєпніна. Значне місце в творчому спадку поета займають автопортрети. Відомий дослідник­ шевченкознавець Воло­ димир Яцюк уважає, що сьогодні відомо що­ найменше 70 портретів Шевченка у всіх різ­ новидах; тобто портрети як самостійний жанр, зображен ня, вве де ні в різноманітні ком позиції (побутового характеру, пейзажні, ескізні, вико­ нані на сторін ках руко­ писних творів, у по­ до рожніх альбомах, а та кож шар жі). Їх наявність, мабуть, по в’язана з глибокою авто біографічністю твор­ чости Шевченка, який немов присутній на правах спостерігача або учасника різноманітних подій. Серед творів, поз на чених глибоким пси хо ло­ гізмом, один із най перших автопортретів періоду заслання (1847), епіграфом до якого могли б бути відомі рядки „Караюсь, мучусь, але не каюсь“, та портрети останніх років життя (1860—1861). Уже смертельно хворий, поет створює авто­ портрет (1860), пройнятий сумом і ніжністю, теплим поглядом очей, якого раніше в автопортретах Шевченка не спостерігалося („вираз ласкавий, майже ніжний“,— за Іваном Тургенєвим). Останнім передсмертним твором Шевченка був автопортрет 1861 р. Він відтворює образ безнадійно хворого художника: густий морок, з якого виступає освітлене боковим світлом обличчя, м’яка світлотінь, близька до рембрантівської, від­ тіняє обличчя з глибокопроникливим та сумним поглядом очей, звернених у вічність. Певне місце серед автопортретів Шевченка посідали також авто шар­ жі, вони були зроб лені в альбомах, рукописах, лис тах (як­от у листі до брата Микити), в ру ко­ пи сі „Мар’яна чорни ця“, збір ці „Три лі та“, в подо­ рож ніх аль бомах. Ма­ буть, вони створювалися не для широкого за га­ лу... Ці твори свідчать про властиве поетові і ху­ дожникові почуття гу­ мору, що не покидало йо го і в найтяжчі роки жит тя. Так, відповідаючи на запитання

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F