Affordable Access

FE D'ERRADES DELS NÚMEROS 30 I 31

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

50 PUBLlCITAT L' ERO L FE D'ERRADES DELS NÚMEROS 30 i 31 L'article «LA CONCA DEL LLOBRE- GAT AL BERGUEDA DES DE LA PERSPECTIVA DE LES C II:: C IES DE LA NATURA" aparegut a L'EROL núm. 30 es publica sense have r-ne co rre- git totes les ga lerades, motiu pel qual ens veiem obliga ts a fer les següents es- menes: 1 a. La tenütica a la qual fa referencia el 6e. punt i a part de I'aparta t 1, tot i que en un principi s'havia previst tractar-Ia, va ser exclosa de I'article a última hora per raons d 'espai . 2a. Les taules de les pagines 13 i 15 han de dur respectivament els encapca- laments: «Taula 1: Cabals mensuals mitjans del Llobrega t al Bergueda/ m3. 5- 1» i «Taula 2: AIgu nes de les grans avingudes del s. XX a la conca del Pirineu Oriental» . 3a. Dins de l següents aparta ts de I'arti- ele (tots entre claudators), el que hi hagi en lIetra rodona ha d'anar com el que hi consti en negre ta: [2.2.2] nord-est nord-oest ; [2.4 . 1] Devónic D evonia ; [2.4.3] que de Cercs apa- reixen litologies del Triasic (Keu- pe r) formades a prop per guixos que a prop de Cercs apareixen lito- logies del Triasic (Keuper) forma- des per guixos; [Secc ió geológica, pa go 9] Devonia Devonia, Permo- tria s Permo-triasic , Oece Eoce; [2 .5.3] continuació ca rstica con no- tació carstica; [3. 1.7] Fon de Bor Fou de Bor, 70 1/ 5. 70 l / s (1 ).; [3.2] qua lit at quantitat; [3.2.1] la Pobla de Li ll et Castellar de N ' Hug, C lot del Moro; Clot del Moro, pocs me- tres després de retornar al riu I'ai- gua que aprofita la central hidroe- lectrica de Filatures Berguedanes S.A.;, des de I'any 1977), des de l'any 1977) (2)"emmaga tze mada emmagatzemada (3), Can Colau); Can Colau (4);, (1) (5), 7'5 al Pont de Vilomara, 7'5 al Pont d'Orniu, 10'9 a Sallent, 12'5 al Pont de Vilo- mara" Sembla se r q ue uns 5 m3/s Sembla se r (6) que uns 5 m 3/s, (2) (7), Girona; Girona (8);, (3) (9); [3 .2.2] a la r ob la de Lillet al Clot del Moro, a Berga a Cal Rosa l; [3 .2.4] ordenes ordenade

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F