Affordable Access

L'Indaleci Castells que he llegit: apunts d'una lectura seleccionada

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_08 Quaderns de Vilaniu, 48: 47-56 (2005) LIIMDALECI CASTELLS QUE HE LLEGIT: APUNTS D'UIMA LECTURA SELECCIONADA Núria Ventura Mercè Indaleci Castells fou un home polifacètic: escriptor, polític, historiador i perio- dista. En cada una d'aquestes facetes destacà notablement. I ho féu de Valls estant, on exercí d'alcalde, d'arxiver i de cronista. En aquests apunts de lectura seleccionada ens hem fixat en una d'aquestes fa- cetes, la d'escriptor, i encara més concretament en la de poeta; particularment, en la seva producció poètica en llengua catalana, la qual cosa ens ha portat a analitzar tant la consideració de la llengua catalana i l'ús que en féu com la seva obra poètica, escrita, doncs, en català. Consideració i ús de la llengua catalana Indaleci Castells neix precisament en una dècada, la dels anys seixanta del segle xix, qualificada d'època de"...màxima prostració lingüística i correspon als anys en què més risc va córrer el català de desaparèixer o de corrompre's fins al punt d'esdevenir Irrecuperable [...] Als anys seixanta tothom volia castellanitzar-se [...]".' El prestigi del castellà com a llengua social era evident. Certament, la gent pensava i parlava en català, però no l'escrivia. ' ANGUERA, Pere, «Llengua i societat a Catalunya al segle xix», dins Literatura catalana contemporània, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Proa,"Biblioteca Oberta - Àgora", Barcelona 1999. 48 Ara bé, aquesta situació tan negativa no es va arribar a consolidar, perquè el català es mantingué com a llengua de relació, sobretot oralment. La diglòssia era, tanmateix, ben notable: hom parlava en català i escrivia en castellà. És interessant i alhora imprescindible saber distingir entre el català com a llengua de relació i ei català com a llengua literària, tal com fa Pere Anguera.^ A començaments del segle xix el català era ben viu com a llengua de relació, però com a llengua literària passava uns moments força crítics. Fins aleshore

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments