Affordable Access

Teatre a les trinxeres republicanes (1936-1939)

Authors
Publisher
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEATRE A LES TRINXERES REPUBLlCANES ( 1936-1939) Francesc Foguet i Boreu Universitat Autonoma de Barcelona «EL QUE ÉS LEGíTIM, VITAL, ESSENCIAL, ÉS LA LLUITA ETERNA DELS QUE OBEEIXEN CONTRA ELS QUE MANEN QUAN EL MECANISME DEL PODER SOCIAL SIGNIFICA LAIXAFAMENT DE LA DIGNITAT HUMANA PER ALS DE SOTA. AQUESTA LLUITA ÉS ETERNA PERQUE ELS QUE MANEN SEMPRE TENDEIXEN, HO SÁPIGUEN O NO, A TREPITJAR LA DIGNITAT HUMANA DELS DE SOTA. [ ... ] MENTRE HI HAGI UNA JERARQUIA SOCIAL ESTABLE, SIGUI QUINA SIGUI LA SEVA FORMA, ELS DE SOTA HAURAN DE LLUITAR PER NO PERORE TOTS ELS DRETS D'UN ÉSSER HUMA.» ESCRITS SOBRE LA GUERRA, DE SIMONE WEIL Durant el trien ni beHic i revolucionari del 1936-1939, la cultura es convertí en un explícit instrument de propaganda per tal d'elevar la moral i I'esperit combatiu en les files republica- nes i popularitzar els motius de la lIuita, tant en la consciencia deis combatents i de la ciuta- dania de la rereguarda com més enlla de les fronteres. Es tractava d'avivar la confraternitat, afermar la unitat i estrenyer els vincles entre el front i la rereguarda amb I'objectiu primordial de guanyar la guerra i aconseguir un positiu reconeixement internacional. Aquesta mena de legitimació propagandística no tan sois s'exercia internament a través de publicacions de di- versa índole (periodics en les unitats, butlletins d'informació i orientació, manifestos, fulls volants, targetes postals), sinó també a través d'actes molt diversos (concerts de música, ses- sions de cinema, mítings, conferencies, xerrades), entre els quaJs s'inclo'ien les funcions i els con- cursos teatrals. En la rereguarda, per exemple, la realització de mítings en els po bies propers al front de combat, amb la participació de representants del Front Popular; i I'organització de vetllades teatral s o festival s artístics -alguns deis quals dedicats exclusivament als infants- constitu'ien actes de confraternització i de divulgació de les raons del combat antifeixista. El teatre, com tamb

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F