Affordable Access

Anthony Giddens: Treći put – Obnova socijaldemokracije

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 16Prikazi.doc Osvrti, prikazi, recenzije, Polit. misao, Vol XXXVII, (2000.), br. 1, str. 243—251 243 Osvrti, prikazi, recenzije Prikaz Kunczik, M. – Zipfel, A. Uvod u publicističku znanost i komunikologiju Zaklada F. Ebert, Zagreb, 1998. Ova knjiga njemačkih autora sustavno tretira gotovo sve probleme komunikologije i novinarstva. Ne podvajajući ove dvije disci- pline, ali isto tako i ne izjednačavajući ih, autori naglašavaju kako je nužno postojanje jedne opće znanosti o fenomenu komunicira- nja. I to je komunikologija, koja proučava opću problematiku granica i mogućnosti jav- nog komuniciranja, jezika i semantike, zatim koja nastoji protumačiti bit samog komunici- ranja. Novinarstvu (novitologiji), kao posebnoj znanosti što proučava medijsko oblikovanje poruka, komunikologija dolazi kao meta- znanost koja razlaže sve temeljne pojmove i zakonitosti. Što se pak tiče novinarstva, ono se može promatrati također kao posebna (medijska) znanost o oblikovanju novinarskih poruka u okvirima i mogućnostima svakoga suvreme- nog medija (novine, radio i televizija), ali i kao svojevrsna praksa kojoj trebaju neposre- dne upute radi standardizacije djelovanja na svim razinama proizvodnje informacija i nji- hova posredovanja putem medija do građanstva. Razgraničivši tako sustav javnog komuni- ciranja na komunikologiju (opću znanost i fi- lozofiju komuniciranja), novitologiju ili novi- narsku znanost (koju autori prema njemačkoj tradiciji nazivaju publicistikom) i novinarsku praksu, autori su u osam poglavlja prikazali stanje i probleme teorije i prakse komuniciranja. U prvom poglavlju oni daju objašnjenja i definicije glavnih pojmova, kako bi se izbjegli brojni nesporazumi zbog poistovjećivanja raz-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F