Affordable Access

การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • กรุงเทพฯ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำรวจสถานภาพการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในแง่มุมต่างๆจากเอกสารประเภ ทวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความเชิงวิเคราะห์ และเอกสารประกอบการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจผลงานการศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกรุงเพทมหานครตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2488) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2532)จากการสำรวจผลงานการศึีกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครปรากฎว่ามีจำนวนถึง 1,346 เรื่อง แบ่งเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ 1,182 เรื่อง งานวิจัย 117 เรื่อง และบทความ 57 เรื่อง และสามารถจำแนกแนวทางการศึกษาออกเป็น 11 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ประชากร เศรษฐกิจ สาธารณสุข การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ นันทนาการ สิ่งแวดล้อม การจราจร ผังเมือง และเบ็ดเตล็ด ซึ่งในแต่ละด้านได้รับการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆที่หลากหลายแง่มุมตามความสนใจของผู้วิจัยและสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเงือนไขสภาวะแวดล้อมต่างๆ ผลการสำรวจพบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆจากมากมาหาน้อยตามลำดับดังนี้ การศึกษา เบ็ดเตล็ด เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ผังเมือง ประชากร การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ การจราจรและนันทนาการ องค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละด้านได้ให้แนวความคิดในการศึกษาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร อย่างกว้างขวางในหลายแง่มุม แต่ในบางประเด็นน่าจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมให้ลึกซื้งยิ่งขึ้น

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments