Affordable Access

An overview of the challenges for public participation in river basin management and planning

Authors
Publisher
Emerald Group Publishing Ltd.
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Environmental Management
  • Public Relations
  • River Pollution
  • European Union

Abstract

Perspektiv nr. 20, 2011 56 Geodata verdenen har i mange år arbejdet for at udbrede anvendelsen af geografiske data og geografiske informations syste- mer i den offentlige forvaltning. I mange år har det været med et fokus på anven- delsen af data og på opbygning af en data infrastruktur baseret på geografiske data til understøttelse af den offentlige for- valtnings administrations- og beslutnings- grundlag. Artiklen argumenterer for, at geodata ud over denne traditionelle anvendelse fak- tisk kan være et af midlerne til at opnå de højeste modenhedsniveauer indenfor digi- tal forvaltning. Dels idet geografiske data kan fungere som en fælles referenceramme for forskellige fagligheder, dels idet udvik- lingsarbejder indenfor geodata-feltet fore- går i en netværksmodel, der synes meget anvendelig også i arbejdet med udviklingen af digital forvaltning. Introduktion – Danmark og digital forvaltning Med målet om effektiv digital forvaltning har vi i Danmark i mange år arbejdet med digi- talisering, standardisering, strukture ring af data samt med udvikling af services ret- tet mod såvel professionelle som de mere uprofessionelle brugere (hvis man i dag kan tillade sig at kalde den almindelige bruger for det), og senest med servicefællesska- ber og domænebestyrelser som redskaber til at koordinere og facilitere udviklingen af digital forvaltning. Der findes forskellige undersøgelser af sta- tus for digital forvaltning både (OECD 2010, European Commission 2010, United Nations 2010 og The Economist 2010). Geodata som katalysator for digital forvaltning Line Hvingel og Henning Sten Hansen Geografisk information har ikke haft den store bevågenhed i hverken nationale digitalise- ringsstrategier eller i modeller for og undersøgelser af modenheden af digital forvaltning. Udviklingen ser ud til at være ved at ændres, idet den seneste danske fællesoffentlige stra- tegi for digitalisering af den offentlige sektor behandler geodata som et element i den frem- tidige indsat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments