Affordable Access

KIBERPROSTOR, KIBERTIJELA, CYBERPUNK

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

rp.qxd KIBERPROSTOR, KIBERTIJELA, CYBERPUNK Uredili Mike Featherstone, Roger Burrows Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001., 396 str. Sredi{nja tema petnaest radova koje su u- rednici Mike Firestone i Roger Burrows sku- pili je socijalna transformacija pokrenuta pojavom novoga vala informatizacije i ko- munikacijske tehnologije, s naglaskom na na~ine na koji ti procesi utje~u na fizi~ko tijelo i prostor. Taj zbornik manje se bavi spe- cifi~nim tehnologijama i ocjenom njihove funkcionalnosti, a "tehnologijom" dr`i vr- lo op}enit skup pojmova, od protetike do aplikacija virtualne stvarnosti. Urednici nas u uvodu upoznaju s osnovnim pojmovima i konceptima rado- va u zborniku. Nastoje nazna~iti me|usob- nu povezanost tih koncepata te predlo`iti druk~ije na~ine razumijevanja, pa ~ak i mo- gu}nosti izgradnje dru{tva koje proizlaze iz tih kombinacija. Na po~etku saznajemo ne{to o po- vijesti sredi{njega pojma. Norbert Wiener prvi je 1948. godine upotrijebio pojam ki- bernetika za znanost koja ujedinjava teo- riju komunikacije i teoriju upravljanja. Pre- ma njegovoj zamisli, ljudski um, ljudsko tijelo i automatizirani strojevi moraju se sve- sti na zajedni~ki nazivnik upravljanja i ko- munikacije. Iz pojma kibernetike izvedeni su pojmovi kiberprostor, kibertijelo i cyberpunk koji se problematiziraju u ovom zborniku. Kiberprostor, pojam koji je u upo- trebi ve} desetak godina, postaje danas va- `an element popularne kulture i najbolje ga je dr`ati op}im pojmom koji se odnosi na razli~ite tehnologije kojima je zajedni~ka sposobnost da simuliraju okoline unutar kojih ljudska bi}a mogu biti u interakciji. Uz taj termin ~vrsto se ve`e i termin virtu- alna stvarnost. Kibertijelo (kiborg) je pojam za teh- nizirano ili tehnolo{ki usavr{eno, dopunje- no ljudsko tijelo. Iz rasprava u ovom zbor- niku o temi kiborga slijedi pretpostavka da se pojavom takvog konstrukta radikal- no mijenja granica izme|u tijela subjekta i vanjskoga svijeta. To zna~i da klju~nim a- naliti~kimkategorijamauzpomo} kojih

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F