Affordable Access

Bevezetés [az Ószövetséghez]

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bl Religion / Vallás

Abstract

11 ELŐSZÓK AZ ÓSZÖVETSÉGHEZ (1523–1545) 349 Bevezetés „Megleled itt [az Ószövetségben] a pólyát és a bölcsőt, Krisztus fekvőhelyét, ahová az angyal a pásztorokat küldi. S noha rossz és hitvány pólyák ezek, drága kincs Krisztus, aki fekszik bennük.” Luthernek ezt a népszerű hasonlatát a Mózes öt könyvéhez írott előszóban olvas-hatjuk.1 Azt vallotta, hogy „az Ószövetség a törvények mellett néhány ígéretet és kegyelmi mondást is megjövendöl”,2 és fordítva ugyanez a helyzet az Újszövet- séggel is. Luther számára az Ószövetség mértéke az újszövetségi kijelentés abban az értelem- ben, hogy az új nem szünteti meg az ót, hanem kulcsot ad hozzá: „Egy szó sincs az Újszövetségben, ami ne pillantana vissza az Ószövetségre, ahol azt előre bejelentették. […] Az Ószövetség Krisztus végrendelete, melyről meghagyta, hogy halála után nyissák föl, az evangélium segítségével olvassák és mindenütt hirdessék.”3 Hogyha már ezek figyelembevételével Luther tanácsára Krisztust és az evangéliumot keressük az Ószövetségben,4 először a Genezist célszerű kézbe vennünk, mely „alig különbözik az evangéliumi könyvektől”,5 aztán a Zsoltárokat, hiszen Luther ezekről így vélekedik: 1 WA.DB 8: 12 = MLK 2: 34 (1523), lásd alább xxx o. 2 Uo. A törvény–evangélium szembeállítást Luther nem azonosította az ószövetségi–újszövetségi ellentétpárral. 3 WA 10 I 1: 181 (1522); hasonlóan 10 I 2: 625k, továbbá WA.DB 11 I: 5 = MLK 2: 64 (1532), lásd alább xxx o. 4 WA.DB 8: 30 = MLK 2: 45 (1523), lásd alább xxx o. 5 WA.DB 8: 12 = MLK 2: 35 (1523), lásd alább xxx o.; vö. WA.TR 3043a sz.: Primum caput Genesis totam scripturam in se continet. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság 350 „S ha azt kívánnánk, gyűjtessék egybe minden példázat, legenda, história legjava, és ren- deztessék el a lehető legjobban, a mostani Zsoltárok könyve állna előttünk. […] Ezért úgy látom, hogy szinte maga a Szentlélek buzgólkodott az egész keresztyénségről s a szentekről egy kis Bibliát és példázatgyűjteményt összeállíta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F