Affordable Access

Bibliografia crítica dels manuals racionalistes de l'habitatge

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bibliogra fia crítica - - deis manuals racionalistes de l'habitatge 1. IL PROBLEMA SOCIALE, C O S T R U n I V O E D ECONOMICO DELL'ABITAZIONE El 1948, pocs anys després de I'acabamcnt de la Segona Guerra Mundial, apareix a Mili la primera, única i parcial edició d'I1 problema sociale, conruttivo ed economico deli'abitazione. Els seus au- tors, dos arquitectes milanesos, Irenio Diotallevi i Franco Marescotti, professors de I'Escola d'Arquitectura. eran llavors coneguts per una publicació anterior, semblant pero més reduida, Ordine e dertino della cara popolare i perla seva proposta, en col.laboració amb I'arquitecre Giovanne Pagano, per auna unitat d'habitació, la Citta orizzontale, da- tada el 1940. arriba la mecanització a I'habitatge. L'inici de la racionalització de les tasques domSstiques i el movimenr feminista troben el seu moment quan alsEstats Unirs s'aboleix l'esclavitud, i laseva persona en Catheri- ne Esther Beecher. Aquesta, amb l'ajuda de la seva germana Harrier, l'autora de La cabaña de i'oncle Tom, va escriure i publicar a Nova York, el 1869, Tbe AmeTican Woman'r Hame. El Ilibre, sense preveure clarament I'evolució dels estrits mecanitzats, proposa, no obrtant, l'organització del procés de treball al marge de la revolució maquinisra. Quan la Bee- cher escriu: "Lacuina d'un vaixell devapor disposa de tots elr anicles i estnts urilitzats per cuinar per a 200 persones a un espai .... tan ben dis- oosat aue. amb una o dues oasses. el cuiner oot abastar t o ~ el que ha de El treball resriinacabar. I.'evidrnt poc i.wr dc 13primcracdi- mene<tern, haraprar I 'essencialdeI~rcn<llncia, lafuncionilirat, la prac- ció dcaué dcsa~onrellar dc scruir I'xvcnrura edirorinl, d'rlrra bñndn tlcirar dcl'imhii. I conrinua: "Contr~srant amb aixo. =casa Ics maic'rics prob=l~rmenr personal del- aurorr'. i cli urcnrilis per cuinar. la p ~ c a i el inenlador e i rrobrn 3 r < I disrincia Sreons I'ooiniA de Ronianti', cl Ilibre de I>iorallevi i Mares- q

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments