Affordable Access

Download Read

Els arxius reconfortants

Authors
Publisher
Universitat de Girona

Abstract

0204_012 12 -P- RliVlSIA líl: C;ilí<íNA •> N t M . 204 tÜM.li-I-i.111(1.Ü IQÜl f- CRÓNICA Eis arxius reconfortants No vaig tant ais arxius histories com voldria. i en trobo a faltar la pau. Hi he passat molt bones estones, perdut dins algún manuscrit pie de dilades i medalles de cera, mentre la llum s'esllanguia tot traspassant els corpuscles de pols que suraven en l'espai. Amb un mínim de curiositat, ais arxius és fácil encomanar-se de la febre deis rosegadors, incan- sables consumidors de bon paper envellií, perqué els documents donen una resposta alliora que generen cent preguntes. De la historia sempre en tindrem versions, perqué l'edició princeps fa temps que és esfullada, pero aquests llocs on el passat es solidifica en Iligall o pergamí ens forneixen aímenys d'un esqueleí per encarnar, d'un punt de recolzamentdes d'on fer palanca perenderrocartergversacions. Els aníius son necessa- ris perqué ningú no faci ventriloquia amb els morts, per poder tocar el passat amb la punta deis dits, per sacsejar les fonts cansades amb noves preguntes, perqué mal no ens satisfá del tot l'entrellat del calidoscopi. Els que entenen aquest tipus de set reben com una poma sucosa el full informaíiu de l'Awiu Historie de Girona, on, en un to amé i desimbolt, es dona noticia deis nous fons rebuts i deis nous recursos per a la recerca, i es fa recensio del moviment que l'entítat genera al seu entom. L'antic convent de Sant Josep també serveiK d'aglutinador de dile- tants i professionals mitjangant cursets diversos -de paleografía, de genealogía-; s'hi promouen grups de trebalL exposicions,.., i fan venir molta enveja ais que volem pero no podem. També l'Aníiu Historie Comarcal de la Garrotxa va informant de les seves sctivi- tats des de la revista El Piafó. Son dos exemples que conec d'areius decidits a acostar-se ais ciutadans -i no només ais enteses-, caminant paraf'lelament ais principis d'obertura i transparencia que es proposa la propera llei d'andus. Ignoro com afectará aquesta llei

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments