Affordable Access

Les jornades sobre normalització del català a perpinyà (març de 1984)

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LES JORNADES SOBRE NORMALITZACIO DEL CATALA A PERPINYA (MARC DE 1984) Domenec B E R N A D ~ La notrnalització lingüística: centre i periferia 1. Quan s'ha de tractar de normalització, es focalitza l'atenció sobre el procés engegat a Catalunya estricta o bé es fragmenta la problematica en situacions regio- nals (Principat, País Valencia, les Illes...). Sembla faltar un enfocament globalitzant i dialectic per a prendre en compte tres series de realitats: - Les relacions centre-periferia (que no s'inscriuen necessariament dins un es- quema regional). - L'impacte sobre la periferia de la normalització al centre. -Les interaccions entre les polítiques periferiques i entre cada periferia i el centre. El tema va ésser considerat tan important -en particular al nord de les Albe- res- que es va decidir de dedicar-hi un col.loqui, el mes de marq de 1984. La creació recent a la Universitat de Perpinya d'un Centre de Recerques i d'Es- tudis Catalans (CREC), d'un Departament d'Estudis Catalans i d'un currículum especialitzat complet dlEstudis Catalans -fins al Doctorat- havia creat un entorn favorable. Hi havia també a Perpinya tota una tradició de col.loquis de Sociolin- güística (Taula Rodona Internacional de Sociolingüística del 1976, Seminari Inter- nacional de Sociolingüística del 1977, Seminari Franco-Alemany de Sociolingüís- tics del 1978). La iniciativa es va, doncs, materialitzar com a I Encontre de Socio- lingüística de Perpinya. 2. L'organització va seguir la problematica ja esmentada. Va prendre en compte també uns menesters locals (informació del públic, implicació dels estu- diants del seminari de Doctorat) i el fet d'actualitat que constitui'a la inauguració de la campanya per la co-oficialitat a la iniciativa de la federació de les entitats culturals nord-catalanes (Federació per a la Defensa de la Llengua i de la Cultura Catalanes). La sessió de divendres, 23, va permetre de presentar una visió sintetica del procés en curs a les quatre prov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F