Affordable Access

Mossèn Lluís Sarret i Pons (1880-1936) i la seva obra a Tàrrega com a arxiver i historiador

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

, i MO~~EN LLUI~ ~ARRET 1 PON~ ( 1880-19,6) 1 LA ~EVA OBRA , A TARREGA CO M A ARXIVER 1 HI~TORIADOR 127 Per Gener Gonzalvo i Bou 10 Mossen Lluis Sarret i Pons. 11'01. Arxiu H i, ı o ri c Comarcal de Tiırrcga ) . E L fet de dedi car aquest article a la personalitat de mossen L1uis Sarret i :Pons(l880- ı 936) , ha estat fruit del nostre contacte diari amb el llegat de mossen Sarret, custodiat a l' Arxiu Historic Comarcal de T~mega (des d'ara, AHCT). Aquest material, que d6na fe de la gran tasca de Sarret al front de I'arxiu municipal targari, es format tambe per testimonis d'altres İnquietuds culturals de mos- sen Sarret, especialment importants en el camp de la musica, a mes de trobar-hi papers de caire privat. He cregut oportu, doncs, tot aprofİtant aquesta documentaci6, de divulgar, encara que sigui breument, I'obra cultural de I'autor dels Privilegis de Tarrega, i ben especialment, el seu treball al front de l'arxİu targari i la seva producci6 historiografica. Obviament, no hem pretes d'efectuar una biografia exhausti- va de mossen Sarret -que crec es mereixeria-, car la seva dedicaci6 a la musica, 0 la seva missi6 pasto- ral, no les podem tractar aci. Esperem que aquestes notes serveixin com a rememoraci6 d'aquesta figu- ra cabdal de la cultura targarina del segle XX, que mereix el millor dels reconeİxements per part de tots els qui estİmen la historİa d'aquesta ciutat. 129 130 Notes biografiques Lluıs Sarret i Pons va neixer a Manresa el 5 d'abril de 18801• Era fill de Joaquim Sarret i ArbOs (1853-1935), fet que marcaria la seva vocaci6 envers la historia i la musica. Sarret i Arb6s, destacat arxiver i historiador manresa, va portar a terme l'ordenaci6 dels arxius de Manresa. Arxiver municipal d'aquesta ciutat (1893), es autor d'una extensa obra historiografica dedicada a Manresa. Cronista de la ciutat, funda i presidi l'actiu Centre Excursionista de la Comarca del Bages, i mori essent dega dels arxivers catalans. D'altra banda, Sarret i Arb6s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F