Affordable Access

Epigrafía hispánica de época romano-republicana

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Reunión sobre EPIGRAFÍA HISPANICA DE ÉPOCA ROMANO-REPUBLICANA Zaragoza, 1-3 de Diciembre de 1983, Institución Fernando el Católico, Saragossa 1986, 238 pp. Encara que el volum de les Actes de la Reunión sobre epigrafia Hispá- nica de época Romano-Republicana hagi estat publicat tres anys després de la seva realització, val a dir que ha valgut la pena esperar i'edició do- nat el seu alt nivell de qualitat. Comprbn setze escrits entre po- nbncies i comunicacions, a més de la presentació feta pel mateix direc- tor del col.loqui, Guillermo Fatas Cabeza, que corrobora la seva satis- facció tant pel funcionament com pels resultats obtinguts. El criteri i el mbtode científic es mantenen a un nivell elevat al llarg de tot el volum. No es limiten ex- clusivament a un estudi minuciós de la matbria primera, dels documents epigrafics en qüestió, sinó que em- pren aquest estudi previ com a pilar base per a una analisi posterior que interrelacionara diverses disciplines científiques. Així s'eixampla el marc d'estudi. A partir del material epigrafic examinat exhaustivament i acurada s'estudia, des de punts de vista di- ferents, la complexa realitat de la península ibbrica durant la repúbli- ca romana. Es dóna una visió de conjunt de I'estat específic en qui: es troba el tema. Queda constancia dels problemes en qub es troba contínuament l'es- tudiós a I'hora de voler concretar els resultats del seu treball, sobretot per manca de material a examinar, principalment quan es parla de llen- gües pre-romanes de la península ibbrica. Tot i així, els articles apor- tats aclareixen qüestions impor- tants, introduint-hi alhora abundant documentació bibliografica. Podem dividir el volum en dues parts basicament diferenciades pel tractament del tema. Uns treballs posen I'accent en I'estudi lingüístic i els altres en aspectes de caire histo- 1.i~. En ambdós casos es parteix de I'examen dels documents epigrafics per tal d'assolir una base prou soli-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments