Affordable Access

El pont del ferrocarril de can Palau (la Garriga)

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El p n t del ferrocm~ril J7 - J can Pctllu Fitxa Cinta Canlanll Aixendd (la Garrii") Mi h i Mansna Historiodors FITXA T~CNICA Denominaci6: pont del ferrocarril de can Palau. Ubicaci6: km 39'730 de la línia fcrria de Barcelona a Sant Joan de les Aba- desses. Tipologia: arquitectura industrial; serveis, comunicacions i obres pu- bliques. Ús actual: via de comunicació. Estil, &poca: arquitectura del ferro característica de la revolució indus- trial. Cronologia: 1931 (substitució d'un primer pont consbuit el 1871). Longitud: 153'500 m. Estat de conse~acib: bo. Vista del pont del ferrocaml de can Palau des de sota de I'estmctura. (Fotografia: Jordi Gumi, 1998, Arxiu MCTC núm. reg. 11.427) El pont travessa la vall del riu Congost i I'autovia d e Barcelona a Vic (km 39-40). Esta format per quatre trams d'estructura metal- lica que es recolzen sobre dos es- treps en els extrems i tres pilars de suport intermedi. L'armadura de ferro esta feta de tramades rectes; la formen dues bigues amb gelosia en els laterals. La secció és en forma de M amb tirants de reforc. La sola del traqat de la via que passa per la part superior del bastidor esta protegida per unes baranes amb tirants de ferro. Els estreps i els pilars estan fets d'obra de pedra de carreuada del Berti. Els angles estan reforcats amb pedres cantoneres. Els es- treps dels extrems, que estan adaptats al talús del terreny, re- marquen, a l'exterior, I'encaix de I'armadura del pont per mitjh d'una filada que sobresurt. Les pilastres centrals són de planta rectangular, forma troncoconica i acabades amb un cimaci. Sobre aquests cimacis descansa l'arma- dura del pont. Les obertures de llum entre els estreps i els pilars són diferents: la primera fa 32'54 metres; la se- gona i la tercera, 39'00 metres, i la quarta, 32'45 metres. Els estreps mesuren 6'20 metres d'amplada; l'alqada és de 10'60 metres en el costat de can Palau i de 15'24 metres en el cost

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F