Affordable Access

HASTANEDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELERDEN BEKLENTİLERİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüks\.:kokulu Dergisi, CiltS, Sayı: 2, 2002 HASTANEDE YATAN HASTALARıN HEMŞİRELERDEN BEKLENTİLERİ Nurgül BÖLÜKBAŞ* Zeynep TÜRKÖZ*>i' ÖZET Bu çalışma hastanede yatan hastalarııı hemşirelerden beklentilerini belirlemek amacıyla tantmlayıcı olarak yapılmıştır. Araşt/rmall/ıı evrenini Mart-Nisan 2001 tarihleri arasında dahiliye ve cerrahi kliniklerine yatan hastalar oluşturmuştur. Hastanede en az ddrt gündür yatan ve en az ilkokul mezunu olan hastalar örneklemi oluşturmuş ve toplam 160 hasta ile çalışılmıştır. Veriler konu ile ilgili hazırlanan sorulardan oluşan anket formu kullantlarak toplanmıştır. Elde edilen veriler yüzdelik ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda /,.ıstaların % 41.2 'sinin hemşirelerin güler yüzlü olmasım, %22.5 'inin kendilerine bilgi vermesini istedikleri belirlenmiştir. Dahiliye kliniğinde yatan hastaların % 78.7 'si, cerrahi kliniğinde yatan hastaların % 77. O'si hemşirelik hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Hastaların hemşirelik bakımının yeterli bulmaları ile cins~yet, yaş ve bağımlılık durumları arasında istatistiksel olarak önemsiz, eğitim düzeyi ile önemli iiişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Hasta beklentileri, hasta memnuniyeti, hemşirelik hizmetleri ABSTRACT The Nurses Expect Of Patients Hospitalized In this research is carried out with the purpose of determining the expects from nurses of patients. This is a descriptıve research Ordu Govrement Hospital General S'urgery and Internal clınics who have consultedhospitalızed during the period 01.(J1.2001-31.03.2001. The sample of the study j 60 patients who are hospitalized at least fo ur tadayand at least graduate primary education patients. The data of the research were obtained questionare applied to the patients. Percentage, chi­ square were used in evaluation When the data ıs evaIuated, it is observed that the want to be friendly of nurses (41.2%) and to give

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments