La imatge històrica: una recerca sobre la història gràfica a Caldes d'Estracv

Affordable Access

Download Read

La imatge històrica: una recerca sobre la història gràfica a Caldes d'Estracv

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

ropea, portara a I'edició, la distribució i la difusió de gran quantitat de paper impres. Totes aquestes obres aniran des de la divulgació científica propera a I'evolucionisme darwinia, al materia- lisme, I'ateisme o el naturalisme, fills tots de finals del segle X~X, a la pura creació literaris en que la classe obrera estigui representada i on els lectors puguin sentir-se propers als herois- protagonistes, o tota aquella que mos- tra les lacres i els vicis dels ccaltres)), als quals es denuncia. Totes aquestes obres, ciencia i poesia, conformaran bona part de les poblades biblioteques dels nostres protag~nistes.~ Bibliote- ques proletaries en que els volums són llegits i rellegits i on tenen cabuda tots aquells autors crítics amb el sistema establert i que conformen així una cul- tura de caire universal gracies a les aportacions dels diferents autors i dels diferents temes. Ens trobem aixl amb uns protago- nistes de I'Estat espanyol que es re- lacionen intensament amb els seus companys europeus i americans amb els quals intercanvien idees i expe- riencies. A una bona part d'ells I'au- todidactisme els portara a aprendre altres llengües i a acceptar bona part d'allo que ccve de fora)). N o és estrany que aquesta passió pel coneixement arrenqui ja des dels primers temps de la Internacional en que homes inquiets com el geograf Kropotkin o la saga dels Reclus viatgen i descriuen les seves impressions sobre el món que els en- volta. El coneixement sobre el terreny de diferents regions i formes de vida afegiran al pensament anarquista al- gunes reflexions importants i confir- maran als seus autors sobre la neces- sitat i la importancia de la cooperació i I'educació com a factors principals d'una nova societat. La imatge histbrica: una recerca sobre la histbria grafica a Caldes d'Estrac L'interes per aprofundir en el co- neixement de la historia i de les for- mes de vida a Caldes dlEstrac, va im- pulsar de un grup caldencs a realitzar una pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments