Affordable Access

KEYNESYEN VE MONETARİST GÖRÜŞTE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: BİR KARŞILAŞTIRMA

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date

Abstract

Özet: Parasal aktarım mekanizması, para politikasına ilişkin alınankararlarının reel ekonomiyi hangi süreç üzerinden etkilediğini ifade etmektedir.Son zamanlarda para teorisi ile ilgili çalışmalar içerisinde parasal aktarımmekanizması konusunun öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bu çerçevedeparasal aktarım mekanizması ile ilgili teorik bir analiz konuya daha geniş birperspektiften bakılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma parasal aktarımmekanizmasını Keynesyen ve Monetarist görüş çerçevesinde tartışmayıamaçlamaktadır. Çalışmada her iki görüşün konuya yaklaşımlarındakifarklılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, KeynesyenGörüş, Monetarist Görüş. Abstract: Monetary transmission mechanism describes the processthrough which monetary policy decisions effect the real economy. Recently themonetary transmission mechanism has become a more prominent theme inmonetary theory analysis. In this context a theoretical analysis about themonetary transmission mechanism will provide to have a wide perspectiveabout the theme. The aim of this study is to discuss the transmissionmechanisms in context Keynesian and Monetarist view. The study introducesthe different aspects of these views.Key Words: Monetary Transmission Mechanism, Keynesian View,Monetarist View.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments