Affordable Access

El campanar de Reus

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

INSCRIPTIONS DE LES CAMPANES DE SANCT PERE L respondre a la con- sulta q u e e l s b o n s amics Cavallé i Barru- fet s'han dignat ferme sobres les inscriptions Ilatines de les campa- nes d e la Parrochia de Sanct Pere de Reus; dec confessar avants que tot, que no soc epigraphiste ni Ilatinis- t e i molt menys cap auctoritat en materia de campanes com eyls supposen. 1 feta aquesta confessió (que és del tot sincera i he cregut necessaria), i dient d e passada que en les inscriptions hi ha indubitables incorrections orthogriphiques i que no stin hé les sigles i '1s alogus; passo a indicar la restitutió conjetural del text de dues d'eyles i a l'ensems dono la traductió que bona- ment m'hasemblat més acceptable, de totes. 1 1 I'inscriptió de la campana de Sanct Pere diu com segueix : D l V O PETRO APOST PRIMO DICATA CAMPANA HAEC PRIMO SONITO AEREM VERBLRAVIT 1420 TER AO PRIST r o n M n R L Y O ~ A T A EST 1773 1819 ET 1829 REUSIS C O N S V U B CURANT. - ALTISONANTE B 0 0 CREPITV CAMPANA PER AVRES, MONS VALLISQUE TREMUNT VOCIBUS ICTA MEIS, MOKTALIS YOBIS OPERA, A C PRECEDIQUL LABORQUE SINT CORDI, QUOTIES STERTIMVS AERA CAVA CUDEBAT FRANCISCUS TARANT1NO. (Restitutió conjetural) : Crec que per aures, té de dir o pot dir per auras i que precedique es l'abbreviatió d e preces dieique. Aix6, adm&s,-dono ¡a següent traductió : Aquesta campana d e d i c a d a a Sanct Pere, primer apdsfol, va ferir [aire umb son primer sd Cany 1420. Tres vegades ha si- gui reconstruida (o fusa) a sa primitiva forma en 7773, 1819 i 1829. A carrec dels cansuls (conceylers) reusencs. (Jo), campana colpejada ressono 'amb soroyl aixordador per les oreyles (o alfis- sonant pels aires). La munfanyu i la vay l fremolen a mes veus. L'obra mortal, les pregaries del jorn i el fravayl, a vosaltres sigain agradivoles (alcor) lotes les vegades que (nosaltres) bronzes vuids retrunyim (ronquem o ressonem). La va fondre Francesc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments