Affordable Access

Riquesa prehistòrica de la comarca de Solsona

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Riquesa prehistòrica de la comarca de Solsona It IN,TITI (A ) (,ATALASA u' 111x1 (1k1A NA TIT RAI Riquesa prehistorica de la comarca de Solsona per FREDERIC VIVA. C. M. F. L'errada opinio, generalitzada durant algun temps, de que escas- sejaven a Catalunya els records i petjades de la civilitzvcio megalitica, va cada dia rues desfent-se i rectificant se, coerces als treballs dell geolegs i aficionats a la Prehistirria. Despres que S a in p e r e don 'I a coneixer alguns de nostres monuments megalitics desde las columnes de la Revista de Ciencias Historicas (1880-1881), es cregue que era reduidissim el perimetre de terres catalanes on podien trobar-se rastres d'aitals curioses construccions. limitat solament a algunes petites extensions de les provfncies de Girona i Barcelona. Aixampla bona cosa D. L I u i s M. I V i d a I aquestes estretes fites l'any 1X893.. publicant la troballa i descripcio de bon nombre de dolmens i menhirs de la provincia de Lleida, amb alguns mes descoberts a la de Girona; anys despres allarga aquesta Ilista, fent pujar fins a 24 els dolmens reconeguts o visitats per ell mateix. Tarragona volgue contribuir tambe a enriquir els coneixements prehistorics de la provincia amb la col laboracio de D . Pan T e i xi d o r , qui publica I'any 1899 la descripcio d'una dotzena de baumes dels troglodites que poblaren la regio tarragonina. Amb els Iloats treballs d ' E n Pere A l s i us sobre Serinya i els d ' E n C a z u r r o sobre megalits de la comarca de Girona, amb d'altres monografies donades a l estampa darreranent, s'es vist creixer considerablement i multi- plicar-se les comprovants de la cultura megalitica de tot el territori catala, palesant fins a la evidencia que I'opinio aquella de que no es trobava a Catalunya eixa mena de monuments era filla solament del desconeixement i de la falta d'investigacio detinguda. Amb tot i aixo, que sobrava rao a M n. F o n t quan assegurava I'any 1905 que mancava encara molta feina a fer en I'estudi de la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.