Affordable Access

STUDY ON INDUCTION OF TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM ENDOCHITINASE ISOZYMES

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Khoa Học
  • Trichoderma Longibrachiatum
  • Isozyme
  • Chitinase
  • Endochitinase
  • Science

Abstract

Trichoderma là một tác nhân kiểm soát sinh học tiềm năng bởi khả năng kháng nấm gây bệnh thực vật với nhiều cơ chế khác nhau (kí sinh nấm, tiết kháng sinh, cạnh tranh dinh dưỡng,…). Một trong những cơ chế quan trọng nhất là khả năng tiết ra môi trường các hệ enzyme ngoại bào phân giải vách tế bào nấm ký sinh thực vật (chitinase, β-glucanase, protease). Trong đó, nhóm endochitinase đóng vai trò quan trọng trong cơ chế enzyme này vì sự cảm ứng đa dạng, thường xuyên hơn những nhóm còn lại trong toàn hệ chitinase. Chủng Trichoderma longibrachiatum TĐ16 được nuôi cấy trên môi trường TSM với nhiều cơ chất cảm ứng khác nhau. Chúng tôi nhận thấy cơ chất chitin huyền phù 1,0% (g/l) và vách tế bào nấm Sclerotium rolfsii 0,5% (g/l) cảm ứng sinh tổng hợp chitinase và endochitinase có hoạt tính cao hơn vách tế bào nấm Phytophthora capsici vào ngày nuôi cấy thứ 5. Khi sinh trưởng trên hai cơ chất trên, chủng Trichoderma longibrachiatum TĐ16 cảm ứng và biểu hiện các dạng isozyme endochitinase khác nhau. Đối với cơ chất chitin huyền phù 1,0%, hai isozyme endochitinase 52 và 42 kDa được biểu hiện; trong khi cơ chất vách tế bào nấm S. rolfsii 0,5% chủng T. longibrachiatum TĐ16 biểu hiện hai isozyme endochitinase 42 và 36 kDa sau 5 ngày nuôi cấy. Như vậy, endochitinase 42 kDa được biểu hiện đồng thời ở cả hai cơ chất.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.