Affordable Access

30. Međunarodna konferencija o socijalnoj skrbi

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

30. MEĐUNARODNA KONFERENCQA O SOCIJALNOJ SKRBI Rotterdam, Nizozemska, 24. - 28. lipnja 2002. U Rotterdamu je održana 30. međunarod- na konferencija o socijalnoj skrbi na temu: "Premostiti jaz". Tema odgovara našem vre- menu zbog globalnih, regionalnih, nacional- nih i lokalnih procesa u kojima se marginalizi- ra velik broj ljudi. U svijetu punom podjela, nužne su jasne socijalne politike koje se mogu nositi s rizicima i napetostima te izgraditi mo- stove prema boljem svijetu. Organizator konferencije je Međunarodni savjet za socijalnu skrb'(Intemational Council on Social Welfare), čiji je cilj podržati socijalnu dobrobit, socijalnu pravdu i razvoj u cijelom svijetu. Ova je konferencija organizirana u su- radnji s domaćom organizacijom - Nether- lands Insitute for Care and Welfare iz Utrech- ta, a podržali su je strukture uprave Nizozem- ske na svim razinama, brojne fondacije i tvrtke, domaće i međunarodne. Organizatori su htjeli i uspjeli otvoriti pro- stor za razmjenu ideja i iskustava, za otkriva- nje novih načina gledanja i rješavanja socijal- nih pitanja. Pozvali su i uključili ljude koji ra- de na postizanju socijalne pravde i razvoju na svim kontinentima, ukupno 766 sudionika. Skup se bavio socijalnim pitanjima na svim razinama - od globalizacije i upravljanja do rješavanja problema različitih isključenih sku- pina i osoba. Istaknute su uloge svih dijelova društva u postizanju veće socijalne pravedno- sti - uprave, medija, neprofitnog sektora, go- spodarstva i samih uključenih i aktivnih gra- đana. Osim pojedinih izdvojenih rješenja, iz- nimna je važnost dana suradnji i povezivanju, i to osobito između predstavnika civilnog sek- tora i uprave. Za brojne zemlje i sudionike ta- kav je spoj novina, a predstavljeni uspjesi vje- rojatno će biti poticaj za nove pokušaje. 368 O raznolikosti sadržaja govore podaci o aktivnostima tijekom konferencije. Održana su 4 plenarna izlaganja, 7 simpozija, 68 radio- nica, 14 posjeta različitim socijalnim progra- mima i ustanovama u Nizozem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments