Affordable Access

Download Read

Els anarquistes i el problema del poder. L'exemple de la comarca del Baix Llobregat

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

L l . esjai Lactuació dels rnilitants de la CNT- FAI a Molins de Rei durant eI con- flicte revolucionari del 1936-1939 —particLilarment la del dirigent rnés conegut i de més pes entre eis mili- tants locals, Manuel Marín— ha estat generalrnent associada amb les ac- cions més extremistes que es dii- gueren a terme en aquesta i daltres poblacions, i ha estat sernpre presen- tada amb lernbolcall duna aura de radicalisme que hauria presi(1l1 t()ts els seus actes. Digual rnanera, sha identificat sovint el grup den Marín —i, per extensió, tota la CNT del Baix Llobregat—• arnb la defensa dels postulats anaruistes més purs i anib les posicions més decididarnent antiestatistes i contràries a participar (1c1 jOc polític. Tot i que, naturalrnent, fl() tots els sindicats cenetistes del Baix Llobregat participaren de la rnateixa orientació, alguns detalls confirmarien, efectivarnent, aquesta irnpressió. Per exernple, és coneguda la posició de la Comarcal del Baix Llobregat en el decurs de lasseniblea convocada per lorganització confe- deral, poc després que fos Iiquidat a I3arcelona lintent de cop destat, en la qual salineà arnb els que, duna rnanera o iiiia altra, refusaren el col• laboracion isrne governarnental, eil c()lltrapOsició als que defeiisaren uiia posició daproxirnació ainb Ia resta de forces obreres i repLil)licanes, en el rnarc dcl iiianteniment del Go- verii de la Generalitat. Altres circuiiistàncies tarnbé ajudaren a configurar el nucli en un àiiiliit territorial molt detinit: a IHospitalet, el centre qLie, malgrat pertàiiyer a una altra comarca, irradiava bona part dels sindicats del Baix Llobregat, ja que lii residien o iiiilitaven alguns dels rnilitants que dirigien eI sector anarquista —Josep Xena, Severino Caiiip()s...—, i fou tarnbé en aquesta població on es cornençaria a publicar, a final de Iany 1936, el setrnatiari Ideas, sostingut per tina trentena de sindicats daquesta comarca i que es distingiria durant els mesos següents per la crítica al desviacionisme lIi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments