Affordable Access

La utopia material pagesa. Propostes d'estudi entorn del motiu central de l'imaginari del món camperol premodern

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

001-4.pdf 99 1. Les tradicions utòpiques i la utopia material pagesa. Notes introductòries Des de temps immemorials, l’ho- me ha conformat, amb tradicions dila- tadíssimes i alhora diverses, somnis, imaginaris, i propostes d’unes noves societats, utòpiques, ideals o harmò- niques. Amb precedents en l’antiguitat grecollatina, l’Humanisme renaixen- tista i la Il·lustració setcentista que reelabora i modernitza l’Humanisme, estimulen una llarga i fecunda tradi- ció utòpica. Els últims rastres de la qual han arribat fins als nostres dies. Es tracta d’una tradició que defini- rien dues grans constants. Per una banda, la defensa –amb unes il·lus- tracions primordialment literàries– d’uns principis bàsics de fraternitat o d’igualtat. De frugalitat. I també a par- tir de la Il·lustració, de llibertat, i de benestar material. Com a instruments per aconseguir una felicitat harmò- nica. I la defensa, en definitiva, de la perfecció o de la perfectibilitat huma- na. I d’altra banda, una enginyeria sociològica elitista. Això és, planteja- ments d’unes noves formes d’orga- nització social i de govern fets des de dalt. Els quals, a partir de la Il·lustra- ció tenen una pretensió il·lustrada i Joaquim Capdevila i Capdevila Universitat de Lleida A peasant material utopia was the central structure in the world of the imagination and the culture of the rural classes of the ancien régime. The most diaphanous expressions that have survived from that time are a number of comic ballads that, with their central theme, evoke a rustic Eden, with all the joys it bestowed: basically eating, drinking, courting, wandering, dancing and playing. These ballads, jocose and comic on an expressive level, are universal, and at the same time, local in character, and, from the second half of the nineteenth century onwards, came to incorporate specific elements of a highly conspicuous modernity. La utopia material pagesa ha estat l´estructura mental més nuclear de l´imaginari i de la cultura de les classes rurals d´an

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F