Affordable Access

Sveučilišni udžbenik OSNOVE POVRŠINSKE OBRADE DRVA

Authors
Publisher
Forestry faculty of University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DrvnaIndustrija_04-2006.vp Sveu~ili{ni ud`benik OSNOVE POVR[INSKE OBRADE DRVA Autori prof. dr. sc. Boris Ljuljka, profesor emeri- tus i izv. prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajkovi}, Sve- u~ili{te u Zagrebu, [umarski fakultet, u nakladi Sanda d.o.o. iz Zagreba izdali su 2006. godine Sveu~ili{ni ud`benik Osnove povr{inske obrade drva. Ud`benik ima 116 stranica formata B5. Autor prof. dr. sc. Boris Ljuljka bio je redoviti profesor Katedre za finalnu obradu drva i njezin osni- va~. Danas je Katedra prerasla u Zavod za namje{taj i drvne proizvode, s kojim prof. Ljuljka i dalje sura|uje kao profesor emeritus u nastavi i u sklopu znanstvenih projekata. Svi dosada{nji radovi po{tovanog profesora vezani su za finalnu obradu drva, tehnologiju lijeplje- nja, povr{insku obradu te ispitivanje kvalitete nam- je{taja. Suautorica izv. prof. dr. sc. Vlatka Jirou{-Rajko- vi} predaje na Zavodu za namje{taj i drvne proizvode na preddiplomskom studiju i diplomskim studijima predmete vezane za povr{insku obradu drva, te sudjelu- je u znanstvenim projektima sli~ne problematike. Obo- je autora oplemenili su svoja znanja na studijskim bo- ravcima u inozemstvu radi specijalizacije za bavljenje znanstvenim istra`ivanjima o problematici povr{inske obrade radi promicanja kakvo}e i trajnosti povr{ine drva finalnih proizvoda. Prvo izdanje skripata autora Borisa Ljuljke tiska- no je 1975. godine, drugo 1980. godine, a tre}e je kao sveu~ili{ni ud`benik objavljeno 1990. godine. Nova, ~etvrta knjiga obra|uje sljede}a poglavlja. Uvod obuhva}a povijest povr{inske obrade drva te sada{nje trendove u pobolj{anju estetskih i tehni~kih svojstava obra|enih povr{ina. Podloge i vrste materijala za povr{insku obradu. U poglavlju se opisuju vrste drvnih i nedrvnih materija- la kao podloge, materijali za predobradu, dekorativnu za{titu te razli~ite vrste lakova. ^initelji koji utje~u na kvalitetu sustava lak – drvo. Navedeni su utjecaji drva kao podloge te vanjski utjecaji na trajnost prevlaka. Lakiranje – nano{enje lako

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F