Affordable Access

L'estructuració dels espais agraris en època romana a Catalunya: aportacions de l'estudi arqueomorfològic del territori

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1. CZ 20 © COTA ZERO n. 20, 2005. Vic, p. 53-66 ISSN 0213-4640. DOSSIER 53 L’estudi dels espais agraris. Problemes de mètode El coneixement dels espais agraris i de l’es- tructuració del territori en època romana a Catalunya ha millorat de manera molt notable en les darreres dècades com a conseqüència del desenvolupament dels estudis de territori i de la renovació de mètodes i tècniques de l’arqueolo- gia del paisatge. Des de la perspectiva d’aquests estudis, el paisatge forma un espai humanitzat, modelat per les societats al llarg del temps. Constitueix un espai viscut i canviant, un ele- ment «cultural» producte i expressió de les so- cietats que l’han configurat. Les «formes» del paisatge estan carregades de significat històric i conserven les empremtes de l’impacte humà al llarg del temps. Així als estudis d’arqueologia espacial tradicionalment centrats en el pobla- ment rural, s’hi ha incorporat un nou àmbit de recerca: l’anàlisi de les formes del paisatge, la morfologia agrària, els sistemes del parcel·lari, les xarxes viàries; en definitiva, l’estructuració terri- torial. Es tracta d’elements lineals o estructures del paisatge que han estat creades en èpoques diferents, però que poden coexistir en el temps. L’arqueomorfologia estudia la dinàmica d’a- questes formes en tant que objecte arqueològic i històric, per tal de caracteritzar les diverses fases que constitueixen la història dels paisatges cul- turals (CHOUQUER, 2003, p. 13-32). L’objectiu d’aquest tipus de recerca és conèi- xer l’estructuració dels espais agraris al llarg del temps, estudiar les successives etapes formatives de la morfologia del territori. Tot i la diversitat d’enfocaments, es coincideix a assenyalar que els estudis diacrònics proporcionen la perspecti- va necessària per contextualitzar un determinat període en la dinàmica evolutiva del territori, en relació amb els elements que definien fases pre- cedents o que definiran les posteriors (ARIÑO, GURT i PALET, 2004; CHOUQUER, 1989, p. 95- 135; CHOUQUER

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F