Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 7 october 1949

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG V IS S C H E K U B L A D OCTOBER 1 z 7.41 20.29 2 z 9.16 21.49 3 M 10.17 22.38 4 D 10.58 23.15 5 W 11.29 23.46 6 D 11.59 ------- 7 V 0.11 12.25 8 Z 0.39 12.51 9 Z 1.06 13.23 10 M 1.34 13.45 11 D 2.05 14.13 12 W 2.36 14.59 13 D 3.11 15.23 14 V 3.51 16.21 15 Z 5.06 17.28 16 Z 6.14 18.54 17 M 8,01 20.36 18 D 9.18 21.43 19 W 10.10 22.32 20 D 10.54 23.14 21 V 11.30 23.50 22 Z 12.08 23 Z 0.25 12.47 24 M 1.09 13.29 25 D 1.52 14.10 26 W 2.52 14.57 27 D 3.29 15.50 28 V 4.29 16.55 29 Z 5.44 18.21 30 z 7.24 19.58 31 M 8.41 21.14 Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44. Oostende— P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel BereKena volgens het o fficiële uur van Greenwich. ABONNEM ENTEN , 1 jaar : Binnenland 100 fr. TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden. De ex-Duitse trawlers worden uit de vaart getrokken Zij zullen openbaar verkocht worden - Een verstandig besluit van Minister SEGHERS Het is onze lezers bekend hoe se­ dert meer dan twee jaar de kwestie der Duitse treilers de gemoederen be­ zig hotidt en nadat eerst de drie gro­ te rederijen het onder mekaar aan de stok hebben gehad om dat de enen weigerden ze in huur te nemen en een andere ze wel in huur nam, ach ­ teraf vastgesteld werd dat, bij ge­ brek aan uitvoer de IJslandse vis door die schepen op de markt aan­ gevoerd .overtollig was en veel n a ­ deel berokkende aan de markt. Het huurcontract, met de Staat aangegaan, gaf aanleiding tot ge­ schil waaruit' bleek dat niet alleen de huur geheel o f gedeeltelijk niet be­ taald werd, m aar dat de reparatie­ kosten in bepaalde gevallen ten laste vallen van de Staat. Anderzijds behelst artikel 15 van het kontrakt tussen de betrokkenen en de Staat het volgende : Aan dit contract zal, bij beslissing van de Minister, die de R egie van het Zeewezen onder zijn bevoegdheid heeft, een einde kunnen gesteld w or­ den, zo de belang«n van de verdedi­ ging van h et land, de econom ische belangen of, algem een genom en, het nationa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments