Affordable Access

Načelo suportivnosti u različitim vrstama reanaliza u edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti

Authors
Publisher
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NACELO SUPORTIVNOSTI U RAZLICITIM VRSTAMA REAN ALIZA U EDUKACIJSKO. REHABILITACIJSKOJ ZNANOSTI primljeno: travanj I 999. prihvaceno : sij eeanj 2000. Q ave(i se teorijom istine naveo sam ulJ jednom svom rukopisu da nas pri- hva(anju tzv. teorije korespodencije (istina se ostvaruje u slaganju izmedu zbilje i miSljenja), za koju nema direktnog dokaza, ipak priblizava naeelo suportivnosti (naCelo potpore i nadopunjavanja) - (Stanti(, 1998). Tapravo, dva nas puta vode do teorije kore- spodencije. Prvije put deductio ad absurdum, a drugije put prihva(anje naCela suportivnosti. Teoriji korespondencije prigovara se da o zbilji ne mozemo ni5ta znati neovisno o naloj spoznaji, a spoznaja je uvijek sadrZaj naSe svijesti. Nemogu(e je usporediti zbilju neo- visnu o naSoj svijesti sa spoznajom i tako ustanoviti postoji li medu njima korespon- dencija, jer jedna i druga su sadrZaji svijesti. Ovom zakljutivanju logitki nema prigovora, alije slaba njegova strana u tome da ono vodi u solipsizam. shva(an da postojim samo ja i sadrZaji moje svijesti. Neprihva(anje teorije korespondencije vodi nas, dakle, postupkom deductio ad absurdum do solipsizma koji je privilegija du5evnih bolesnika. Drugije put kojivodido prihva(anja teorije korespondencije nacelo suportivnosti. Poje- dinatnisud ili pojedina teza u znanosti rijetko predstavljaju istinu, osim ako se ne radi o UDK: 376.001 Naielo suportivnosti (natelo nadopunjavanja i potpore) daje argumentacilsku snagu teoriji korespondencije u epistemologiji, ali i u znanostima. Autor analizira i objatnjava primjerima kako natelo suportivnosti dolazi do izra1aaja u metaanalizama, preglednim radovima, teorijama i znanstvenim modelima na podrutju edukacijsko- rehabilitacijske znanosti, pri temu daje i opis osobina svake od ovih vrsta reanaliza. Na kraju autor daje pregled stanja u nas glede svake vrste reanaliza i potreba u budu(nosti. Klju(ne rijeti: natelo suportivnosti, metaanaliza, pregledni radovi, teorije i modeli. NAEELO SUPORTIVNOSTI beznatajnim istinama. U z

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments