Affordable Access

Download Read

La docència en llengua catalana: professors reciclats i pràctica professional

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears

Abstract

MIQUEL F, OLIVER Cap del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural (ICE-UIB) La docencia en llengua catalana: Professors reciclats i practica professional quest curs academic es compleixen vint anys de l'inici dels cursos de Reciclatge de Catala a les Illes Balears. Durant tots aquests anys s'han realitzat estudis sobre l'evolució de la matrícula, sobre la tipologia de l'alumnat que realitza el reciclatge.. ., pero la manca d'estudis ac- tualitzats no ens havia permes analitzar la relació exis- tent entre el professorat realment reciclat i el que real- ment exerceix la seva practica professional en llengua catalana, ja sigui d'una manera total (totes les assignatu- res) o parcial (algunes assignatures o arees). El present article pretén relacionar les dades de que disposam sobre els alumnes que reben ensenyament to- talment i/o parcial en catala amb les dades de professors que han assolit la titulació adequada per realitzar aquest tipus d'ensenyament. Per realitzar aquesta comparació hem utilitzat les dades i els grafics de l'estudi Situació actual de I'ensenya- lnent bilingiie a les Illes Balears (Sbert, Vives, Oliver 1995), on es reflecteixen les dades dels alumnes que reben ensenyament totalment o parcial en catala durant el curs 1994-95. Pel que fa al nombre de professors reci- clats, ens hem basat en les dades dels estudis realitzats pel &Iinisteri d'Educació i Ciencia i per la Direcció Ge- neral d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, respecte als professors de l'ensenyament pú- blic el primer i als professors de centres privats/concer- tats el segon. Per acabar l'article, aportam algunes dades que creiem que són significatives respecte a la situació actual dels cursos de Reciclatge de Catala, com també algunes reflexions sobre el seu futur proper i sobre les relacions entre el reciclatge de catala i la normalització lingüística dels centres escolars. Professorat reciclat A partir de les dades dels estud

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments