Affordable Access

“FÂRÂBÎ BİBLİYOGRAFYASI”NA BAZI İLÂVELER-IV / Some Additions to “the Bibliography on al-Fārābī”-IV

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF DIVINITY REVIEW
Publication Date

Abstract

ÖZETEbû Nasr el-Fârâbî (ö. 950), aslen Orta Asya'lı bir Türk olup, en büyük İslâm düşünürlerinden biridir. Hıristiyan âlimleri Yûhannâ b. Haylân (ö. 910) ve Ebû Bişr Mettâ (ö. 940)'nın nezareti altında, Bağdat'ta Mantık tahsil etti. Fârâbî, ayrıca Arapça grameri, Astronomi, Musikî, Tıp ve tabiî ilimler öğrenimi gördü ve ömrünün son yıllarını, tamamen inziva içinde, Halep'te Hamdânî [hükümdarı] Seyfüddevle'nin sarayında geçirdi. Aristo'nun mantığa ait eserlerine yazdığı şerhlerle büyük ün kazandı. Özellikle, Tıp ve Musıkîye dair eserleri, standart risaleler oldu; fakat İslâm felsefesine katkılarından dolayıdır ki onun ismi hâlâ yaşamaktadır.Bu yazı, son yıllarda Türkiye'de hazırlanmış olan Fârâbî bibliyografyalarını tamamlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Burada, Fârâbî'nin son yıllarda basılmış, tercüme edilmiş bazı eserlerinin bir listesi ve ayrıca, onunla ilgili bazı tez, kitap ve makalelerin künyeleri verilecektir.Anahtar Kelimeler: Fârâbî, Orta Asya, İslâm Düşünürü, Yûhannâ b. Haylân, Seyfüddevle, İslâm Felsefesi. ABSTRACTSome Additions to "the Bibliography on al-Fārābī"-IVAbū Nasr al-Fārābī (d. 950) is one of the greatest Muslim thinkers, of Central Asian Turkish descent. He studied Logic in Baghdad under the direction of the Christian scholars Yūhannā ibn Haylān (d. 910), and Abū Bishr Mattā (d. 940). Al-Fārābī also learned Arabic grammar, Astronomy, Music, Medicine, and the natural sciences, and spent his later years in complete retirement at the court of the Hamdanid Sayf al-Dawla in Aleppo. He acquired great fame by his commentaries on Aristotle's logical works. Especially, his works on Medicine and Music became standard treatises, but it is for his contributions to Islamic philosophy that his name still lives.This article was composed in order to complete the bibliographies on al-Fārābī prepared recently in Turkey. In the present article will be given a list of the works of al-Fārābī, edited and translated in recent years and furthermore, the titles of some dissertations, books and articles about him. Key Words: Al-Fārābī, Central Asia, Muslim Thinker, Yūhannā ibn Haylān, Sayf al-Dawla, Islamic Philosophy.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.