Affordable Access

Regional logistiksamverkan för konkurrenskraft – en Skandinavisk fallstudie

Authors

Abstract

Forskningens syfte är att närmare studera motiv till, utformning och funktion av regional logistiksamverkan och möjligheten att utveckla regionala logistikcentra. Av speciellt intresse är att identifiera nyttan av regional samverkan och samarbetsprocessen för utvecklingen av regionala logistikcentra. Denna studie är en del av ett större projekt om regionala logistiksystem. Forskningsfältet kartläggs genom att belysa tidigare forskning och projekt om regionala logistikcentra och närliggande områden. Analysen skall förstärka och skapa större förståelse av dynamiken bakom logistisk samverkan och fenomenet regionala logistikcentra. Rapporten avser att förklara utvecklingen av regional logistiksamverkan för att förbättra den logistiska konkurrenskraften i regioner.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.