Affordable Access

Albert Branchadell, 'La normalitat improbable'

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

sió o intenzet, sinó una truncació d'a- quests compostos. Finalment, no pot deixar-se de fer referencia a algun petit detall formal. Les citacions dautors no han rebut un tractament sempre homogeni (de vega- des són en anglks o fi-ances, d'altres tra- duides al catala, d'altres a I'espanvol). En la llista de sufixos diminutius (vol. 11, p. 36) n'a ateiuen dos que tornen a sor- 7 ' ' . tir sis rat les després en la llista d a l - tres)) sufixos amb rendiment menor. En el text hi ha algunes i-efei-encies que sur- ten sense subíndex -i a la bibliografia en porten- (vol 1, p. 63; vol 11, ps. 17, 31, 60, 78, 93) o que no apareixen a la bibliografia (vol 1, ps. 42, 1 17; vol. 11, ps. 14, 85). 1 trobem potser més eri.oi:., de picatges -algun de punt~iació- del que seria recomanable en un text destinat a estudiants. En síntesi, doncs, ens trobem davant un bon manual de lexicologia, coi.recta- ment elaborat, clar, atent als dariers desenvolupaments de la recerca en teo- ria del Iexic, el qual incorpora també nous punts de vista que són ftxiit de la investigació personal de Ilautora. Una obra que, alhora, anteja i fa plantejar qüestions per al kba t . que és pircisa- ment una característica que fa notar la maduresa d'un text universitari. Albert BRANCHADELL, La normalitat improbable. Barcelona, Editorial Empúries, 1996 (.Biblioteca Universal Empúries», núm. 82). 245 ps. El país improbable. Aquesta podria ser la niés concisa parahasi inteipretati- va del llibre que, sobre les possibilitats i les expectatives que els catalans puguin viure efectivament en la seva liengua en tots els jmbits, ha escrit Albert Branchadell a manera de balanc d'allo ue ha estat i que no ha estat la política l e normalitnció lingüística al Principat de Catalunva d'enca el restabliment de la Generalitat. País improbable sempre i quan, porfi- diosos, ens entestem en la convicció que la pedra an ular de la identitat catalana esta en la l f engua i que, sense aquesta,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments