Affordable Access

Postoj svobodných mladých žen a mužů s homosexuální orientací k registrovanému partnertsví.

Authors
Publication Date
Keywords
  • Sexuální Orientace
  • Homosexualita
  • Předsudky
  • Rodina
  • Registrované Partnerství

Abstract

V mé diplomové práci jsem se zabývala otázkou homosexuality, konkrétně postojů žen a mužů s homosexuální orientací k registrovanému partnerství. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a druhou část tvoří výzkum. V první teoretické části jsem se zabývala pojmem homosexualita, postoj k homosexualitě od minulosti do současnosti z hlediska lékařského, společenského i z hlediska víry. Zabývala jsem se základními pojmy, které se týkají homosexuality. Co je coming out, jak probíhá, homosexuální identifikace, homosexuální chování, rozdíl homosexuality u mužů a žen, atd.. V neposlední řadě jsem se zabývala otázkou politicko {--} legislativní. Jednalo se o problematiku diskriminace, o problematiku postoje k zákonu o registrovaném partnerství a z toho vyplývajícího práva na založení rodiny. Výzkumnou část jsem prováděla za pomoci dotazníků s 23 uzavřenými otázkami a jednou polootevřenou otázkou. Bylo vyhotoveno 100 dotazníků, které byly rozdány ženám a mužům s odlišnou sexuální orientací v Jihočeském kraji. Výzkum probíhal převážně za pomoci jihočeské Lambdy. Vyplněných dotazníků se mi vrátilo 73 a s tímto vzorkem jsem pracovala ve výzkumné části diplomové práce. Odpovědi na otázky sestavené v dotazníku mi měly pomoci potvrdit či vyvrátit mé stanovené hypotézy. První hypotéza {--} Mladá generace s homosexuální orientací zaujímá více pozitivní než negativní postoj k registrovanému partnerství. Druhá hypotéza {--} Mladá generace s homosexuální orientací se cítí být diskriminována heterosexuální společností. Na základě odpovědí z dotazníků lze konstatovat, že se mi ani jedna z mých uvedených hypotéz nepotvrdila. Mladí homosexuální lidé nezaujímají pozitivní postoj k registrovanému partnerství. Převážná část respondentů vypověděla, že vidí určité nedostatky v zákoně a to jak v oblasti právní tak i v oblasti sociální. Z těchto důvodů většina dotázaných nevyužívá možnosti registrovaného partnerství a po dobu platnosti zákona o registrovaném partnerství nezaznamenala žádné změny týkající se jejich života s ohledem na jejich odlišnou sexuální orientaci. Druhá hypotéza, zda mladá generace s homosexuální orientací se cítí být diskriminována heterosexuální společností, se mi také nepotvrdila. Z vyhodnocení výsledků vyplývá, že převážná část homosexuálů se s diskriminací nikdy nesetkala ať již v zaměstnání, ve společnosti nebo ve zdravotnictví. A pokud se již setkala, týkala se převážně mužů, kteří byli ve většině případů vystaveni verbálním útokům. Je ale nutno poukázat na skutečnost, že vyvrácení této hypotézy může být ovlivněno i tím, že určité procento respondentů, kteří uvedli, že se s diskriminací nikdy nesetkali, svoji odlišnou sexuální orientaci před společností i před svými blízkými tají.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments