Affordable Access

PLIVINI zdravstveni Internet portali: PLIVAmed.net i PLIVAzdravlje.hr

Authors
Publisher
PLIVA CROATIA d.o.o.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

263 PLIVINI zdravstveni Internet portali: PLIVAmed.net i PLIVAzdravlje.hr Alan IvkoviÊ, Ivana Klinar PLIVA d.d., PLIVAhealth.com, Marketing, 10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 49, e-mail: [email protected], [email protected] Internet portali kao raskriæja informacijskih autocesta (Information Superhighway) LogiËno je pitanje: kako se snaÊi u tako velikom broju in- formacija? Jedan od moguÊih odgovora je - internet por- talima. Portali (lat. porta, ae, f. = vrata) virtualna su ulaz- na mjesta u mreæni prostor, koja korisniku olakπavaju tra- æenje i nalaæenje odreene informacije. Funkcioniraju po- put mreænih raskriæja koja vode u pojedinim smjerovima, a na korisniku je da odabere put kojim Êe krenuti. Cesto- vnu analogiju moæemo iskoristiti i u pojaπnjavanju speci- jaliziranih portala. Zamislimo modernu, brzu autocestu koja nas vodi kroz krajeve koji nas posebno zanimaju. Duæ cijele autoceste nalaze se dobro oznaËeni izlazi kojima moæemo posjetiti sve skrivene i nepoznate kutke, a nakon πto ih dobro upoznamo, vraÊamo se na autocestu i kreÊemo dalje. Medicinski i zdravstveni portali vrsta su specijaliziranih internetskih autocesta kojima je moguÊe doÊi do relevantnih struËnih informacija. Svaku je auto- cestu zbog neprestane i uËestale uporabe potrebno obnavljati: dodavati nove izlaze i sadræaje te popravljati postojeÊu infrastrukturu. Nuæne su dobro osmiπljene, interaktivne baze podataka koje se obnavljaju na dnevnoj bazi. Svakim se danom dodaju novi sadræaji, a postojeÊi se u interakciji s korisnikom mijenjaju i prilagoavaju. Ve- Êina postojeÊih portala namijenjena je anglosaksonsko- mu govornom podruËju, npr. struËni medicinski portali Medscape www.medscape.com i Medconnect www.med- connect.com te zdravstveni portali namijenjeni opÊoj po- pulaciji WebMD www.webmd.com Drkoop www.drkoop.com i Health A to Z www.healthatoz.com. SlijedeÊi svjetske internetske trendove, u svrhu informi- ranja struËne javnosti i opÊe populacije, PLIVA je u rujnu pokrenula dva internet portala.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F