Affordable Access

Santa Margalida, núm. 40

Publisher
Obra Cultural Balear
Source
Legacy

Abstract

nta,,_, NUMERO 40 arganaa II REVISTA BIMESTRAL MARÇ 1997 PREU 200 PTS. • Torna "La Vila Abans de 1925". • Una clínica assistencial a Sta. Eulàlia. • Entrevista a Esperanta López, directora de l'institut. tomo, MAXI ANA QX1::!rinzecra, n>. j'Iát) ,SEMEN•ch 3 EN A CONDUCIR 3 EN A DISFRUTAR MICRA desde 1 . 1 9 8 . O O O PTAS ALMERA desde 1.798.000 PTAS PRIMERA desde 2.431.000 PTAS SERENA desde 2.270.000 PTAS TERRANO II desde 3.047.000 Pi AS MAXIMA CIX desde 4.052.000 P IAS 200 sx desde 4.782.000 piAs • P (IVA. • hañapñnx,N,s,n Aaraturc, y irumNañal rshaaña, SERENA. SobreNloraoon incitada.) a, wninsula y Nalcams PaN whicuIoa slo,k Unas Ear.onr.lelnalña Coñthelorlea us, NISSAN FINANCIACION • [Ca Gatanlia - años 100 OGO y 6 anos anticoifosion segur NISSAN COVEAUTO SL, Salido Oficial en Santa Mar:mita Exposición y Venta: Tel. 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05 Taller: Tel./Fax: 85 60 79 • Miguel Ordinas, 7 . STA. MARGAUDA La llanca de Gabriel Cañellas 5tIrk7(Sr Revis ta Santa Margal ida número Març 1997 (Bimestral) Obra Cultural Balear de Sta. Margalida Direcció: Rafel Bordoy Redacció: Antoni Mas Joan Molondra Guillem Crespí Maria Fornés Miguel Bordoy Antoni Ferrer Martí Torres Col.laboren: A.P.A. Eleonor Bosch Felip Díez Rafel Estelrich Toni Font Ramon Farriols Blai Genovart Mateu Martí Francisca Moreno Pep Ramon Tauler Antònia Calafat Joana Ama Fuster Fotografia: Rafel Bordoy Disseny i fotocomposició: Miguel Bordoy Imprimeix: Gràfiques SIBA, S.L. Tel. 52 32 44 Santa Margalida Dipòsit Legal: 495 - 1989 Adreça: C/ Xaloc, 2 Tel./Fax 52 33 92 Santa Margalida Santa Margalida .cTo ,c) (7) o_(.3 o_ E aJ E aiD o E _c o o- < agi per endavant el reconeixement del dret de la llibertat que té tothom de fer amb els seus doblers alió que millor Ii sembli. Dit això voldríem comentar el fet que ha sortit als diaris en el sentit que el Partit Popular de Balears farà una col.lecta per

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F